Hlavním pořadatelem byl i letos spolek LAG Podralsko, realizátor projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II, pracovní skupina pro sociální a občanské kompetence. Realizace akce byla možná právě ve spolupráci s ostatními subjekty zapojenými do Týmu pro mládež soudního okresu Česká Lípa, a to Město Česká Lípa, Pedagogicko-psychologická poradna, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje a Probační a mediační služba.

Cílem konference bylo seznámit pedagogické pracovníky, odbornou veřejnost, i zástupce ze stran rodičů celkem se čtyřmi tématy spojenými s rizikovým chováním dětí a mladistvých a výchovně vzdělávací problematikou. 

Prvním příspěvek cílil na dynamiku třídního kolektivu a přednesl jej Jan Molnár, výkonný ředitel Majáku o.p.s. Zaměřil se na vztahy mezi žáky, na roli učitele i na potenciál šikany ve školním kolektivu. Na způsoby, jak šikanu včas, ještě ve fázi ostrakismu, být schopni identifikovat a jak s třídou, tímto jednáním narušenou, pracovat.

Téma Návykové látky ve školním prostředí, v pohledu aktuální legislativy upravující oblast problematiky rizikového chování a zneužívání návykových látek i z pohledu vlastní praxe, představil  Jaroslav Šejvl z Kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty UK.

Problematice vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem se věnovala Anna Slabá ze ZŠ Marjánka v Praze, která představila uplatňovaný systém vzdělávání těchto dětí v této škole, kde jejich zastoupení činí cca 10 %. Cílila zejména na výuku českého jazyka pro cizince a nástrahy, které do budoucna žákům neznalost vyučovacího jazyka přináší, včetně nedokončeného základního vzdělání. Úvod k tomuto tématu obstarala Mgr. Horynová z Pedagogicko-psychologické poradny v České Lípě a Libor Šuráň z Okresního státního zastupitelství.

Závěr konference patřil Janu Melšovi, jehož příspěvek k sextingu a kybergroomingu se dotýkal v současnosti značně exponovaných témat a posluchači byl velmi kladně oceněn. Upozorňoval na rizika konkrétních jednání a ukazoval způsoby a postupy, jak v případě trestního jednání reagovat.

Konference přinesla na jednom místě a v jednom čase odlišná témata, která pojí cíl otevřeného a efektivního řešení rizikových situací ve vývoji nejmladší generace. Dobrá informovanost osob pracujících s touto cílovou skupinou, může být nápomocna při jejich efektivních řešeních a rovněž může být nástrojem prevence a tím přispět ke spokojenému a bezproblémovému dětství.

Konference se dle prezenční listiny zúčastnilo 174 osob, oproti prvnímu ročníku o 30 osob více. 70 % zúčastněných tvořili pedagogičtí pracovníci. Již je připravován třetí ročník konference, která se uskuteční v České Lípě 5. 3. 2021.

(LAG)