O školství se v médiích poslední dobou píše opravdu hodně. Často se řeší, jak moc školy reagují na aktuální společenské potřeby, jak moderně či naopak konzervativně připravují nebo spíše nepřipravují žáky na budoucnost, jak zakonzervovaný je přístup rodičů. Školy nejsou moc často označovány za progresivní hráče v této tématice. Přinášíme tedy náhled do praxe naší školy v Jablonném v Podještědí.

Inovativním metodám výuky v naší základní škole věříme, nepovažujeme je za alternativní přístup, ale za žádoucí standard vzdělávání v 21. století. Vnímáme jejich přínos jak pro celkové klima ve škole, tak i pro rozvoj kompetencí potřebných pro další studia a život. Žáci díky těmto metodám lépe komunikují, spolupracují, umí se lépe prezentovat i hodnotit, chodí do školy raději než dříve a více se toho naučí.

Na prvním stupni aplikujeme program Začít spolu. Zatímco minulý školní rok jsme takto učili pouze v některých třídách, od letošního září se do programu Začít spolu zapojují všichni žáci prvního stupně. Běžně se tak setkávají s ranním kruhem, vyučovacími bloky, hodnotícím kruhem, ale především pracují kooperativně v centrech aktivit. Jednou z hlavních výhod tohoto programu je důraz na individualizované učení.

Každý žák má své vlastní potřeby a tempo učení. Běžně jsou využívány moderní technologie, výuka je tak atraktivnější a interaktivnější. Tablety, interaktivní tabule a displeje, chromebooky a online nástroje jsou u nás běžnou součástí výuky. Přispívají k motivaci žáků k učení a zároveň jim pomáhají rozvíjet dovednosti, které budou klíčové v jejich budoucí kariéře. Program se nezaměřuje pouze na akademické dovednosti, ale také na rozvoj sociálních a emocionálních dovedností žáků. V průběhu programu se tak zdokonalují spolupráce, komunikace či řešení konfliktů.

Výlet k Panské skále u Kamenického Šenova.
OBRAZEM: Výlet k Panské skále. Čedičové varhany vás nadchnou

Naší snahou v letošním školním roce bude více aktivně zapojovat rodiče do vzdělávacího procesu a různých aktivit školy. Kromě programu Začít spolu odstartujeme v září i pravidelnou badatelskou výuku v prvních třídách, která bude probíhat mimo školní budovu ve venkovním prostředí, prvňáci a druháci se pak ve vybraných předmětech setkají s tandemovou výukou s využitím anglického jazyka.

Ani žáci druhého stupně nebudou ochuzeni o aktivizující metody výuky. Běžně praktikujeme skupinovou výuku, od letošního školního roku budeme v projektové výuce využívat metodu EduScrum, která do škol přišla ze světa IT, přináší žákům efektivní a účinné učení v týmech tvořených na základě různých kvalit. Vede ke spolupráci, sebepoznání, rychlejší a lepší tvorbě projektů. Pokračovat budeme v tandemové a badatelské výuce, nově využijeme metodu CLIL. Znalost cizího jazyka, zejména anglického, považujeme za velmi důležitou. I proto umožňujeme žáků školy zahraniční exkurze, využíváme pro výuku rodilého mluvčího, letos snad v rámci projektu s TU Liberec.

Při výuce obou stupňů hodně využíváme chromebooky, které umožňují žákům přístup na internet, k jejich google účtům a aplikacím, k elektronickým učebnicím. Žáci 4., 5. a 6. tříd mají každý svůj zapůjčený chromebook, nemusí tedy nosit učebnice v taškách. Ostatní žáci dostávají chromebooky k dispozici do výuky podle potřeby. Takto vytváříme ve škole finančně nenáročné, ale velice efektivní mobilní počítačové učebny.

Škola v přírodě ve Sloupu v Čechách.
Funguje to! Děti ze Stružnice vyrazily na společnou školu v přírodě do Sloupu

Nezanedbáváme ani tělesnou výchovu, kterou mají žáci 3 hodiny týdně, máme k dispozici nadstandardní sportoviště – 2 tělocvičny, atletický stadión, víceúčelové hřiště. Využíváme velikou školní zahradu pro venkovní výuku, budujeme pestré herní zázemí pro školní družinu, podporujeme zdravý životní styl, ve školní jídelně nabízíme žákům kromě obědů i snídaně a svačiny. Pořádáme turistický, lyžařský a cyklistický kurz, pro žáky 1. Stupně školu v přírodě. Snažíme se neopomíjet nic, co považuje za důležité pro naše žáky.

Změny metod práce s žáky by nebyly možné, pokud by jim pedagogové naší školy nevěřili, neztotožnili se s nimi a hlavně se na ně neustále nepřipravovali. Hodně přínosné jsou pro naše učitele v tomto směru zahraniční stáže, byli jsme ve Švédsku, Dánsku, Španělsku, Polsku, chystáme se do Itálie, Nizozemí a Německa. Velkou hodnotu má i další vzdělávání našich pedagogů, kteří se během prázdnin zúčastnili týdenní letní školy Začít spolu, absolvovali školení EduScrum a další semináře. Není to vždy jednoduché, ale pocit z dobře odvedené práce je velkou odměnou.

Pokud vás naše metody zaujaly, přijďte se k nám podívat na Den otevřených dveří v pátek 6. 10. 2023 od 15.00 do 17.00. Těšíme se na vás.

Petr Kopřiva, ředitel ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí