Původně bylo do soutěže přihlášeno sedm týmů, jenže Výkonný výbor OFS Česká Lípa na svém zasedání ze dne 28. července s definitvní platností rozhodl, že fotbalový klub SK Ralsko nebude zařazen do žádné soutěže, řízené Okresním fotbalovým svazem Česká Lípa.

Z jakých důvodů? Na to jsme se v exkluzivním rozhovoru zeptali místopředsedu svazu Karla Fischera. „Šlo o to, že ačkoli byla jakási přihláška od SK Ralsko podána, nesplňovala potřebné náležitosti jako podpis statutárního zástupce a razítko klubu,“ vyvětluje Fischer.

„Sportovně technická komise přihlášku předběžně přijala s tím, že musí být doplněna nejpozději na losovacím aktivu 30. června, což se ale po opakovaných příslibech nestalo, a tak pravý důvod je ten, že SK Ralsko nepodalo přihlášku do soutěží, ačkoliv k tomu mělo po několika jednáních i několik možností. Bohužel pan Falta jako zástupce sdružení SK Ralsko stále slibuje, sliby neplní, proto naše trpělivost došla.

Bohužel na jeho aroganci vůči řídícímu orgánu a nespolupráci s dalšími osobami, které mají zájem o fotbal v Ralsku, nyní zřejmě doplatí mládež, kterou údajně chtěli přihlásit. A právě kvůli mládeži OFS mimořádně jednal a čekal až do nynější doby. Není možné, aby ostatní kluby plnily požadavky, zajišťovaly vše potřebné a Ralsko stále hledalo výmluvy, proč to či ono nejde, že děti byly na prázdninách atd. Vždyť určité problémy s mládeží mají všechny kluby, ale není funkcionář jako funkcionář.

Navíc se domnívám, a praxe to potvrdila, že přihlášku nepodal úmyslně, aby pak tu nepravou mohl napadnout pro neplatnost a tím ukázat, jak je důležitý a mocný a ostatní bez něj nemají na soutěž nárok. Není normální stav, který v Ralsku panuje. Tamní SK zastupoval vždy pan Falta a ten podle vyjádření dalších osob z obce dělá problémy, nekomunikuje, drží některé registrační průkazy a tím, že dosud právoplatnou či oficiální přihlášku do soutěží nepodal, bylo jasné, že zřejmě soutěž hrát nechce.

řihlášku, kterou svaz dostal, totiž vyplnila a zaslala svazu osoba, která nebyla do fotbalu v Ralsku zapojena, ale po zjištění problému chtěla, aby se fotbal v Ralsku hrál i nadále. Zástupci města, pánové Králík a Bilický, opakovaně hovořili s předsedou OFS Kapounem ohledně možnosti pokračování fotbalu v Ralsku, ale stále naráželi na neochotu pana Falty s nimi spolupracovat.

Ale 20. července proběhla v Kuřívodech schůzka mezi zástupci SK Ralsko a města se zástupcem OFS, které jste se zúčastnil. O čem konkrétně se tam jednalo a jak jednání dopadlo?
Na této předem dohodnuté schůzce v Kuřívodech se mělo definitivně rozhodnout o účasti či neúčasti klubu v našich soutěžích. Dopředu bylo také dohodnuto, že přihláška, kterou jsem měl s sebou, bude právě v Kuřívodech potvrzena. Nevím, jakým způsobem spolu komunikovaly o této nutnosti obě znesvářené strany, ale pan Falta s sebou razítko neměl a přihlášku ani jinak nepotvrdil.

Po dvouhodinovém jednání, kdy bylo patrné, že problémy se házejí z jedné strany na druhou, bylo nakonec přede všemi zúčastněnými dohodnuto, a pan Falta to zcela jasně slíbil, že do jednání výkonného výboru, jež se konalo 28. července, bude kontaktovat pana Zahrádku a přihlášku, kde bude chtít mít jiné údaje, než byly uvedeny v té původní, potvrdí a vše tak bude vyřízeno.

STK proto počítala s tím, že slib bude naplněn a SK Ralsko v soutěži mládeže ponechá, protože u mužstva dospělých údajně neměli tolik hráčů, aby je také přihlásili. Bohužel ani tato dohoda nebyla ze strany pana Falty dodržena a my na svazu zase zbytečně čekali dalších 8 dnů. Proto ve čtvrtek 28. července výkonný výbor na základě nečinnosti SK Ralsko, respektive pana Falty rozhodl, že tento klub nebude v ročníku 2011–2012 zařazen do soutěží, řízených OFS Česká Lípa.

Jaká je tedy podle vás nynější situace v SK Ralsko co se týče vedení klubu, respektive sdružení?
To je právě ten problém. Podle jejich stanov, potvrzených MV ČR v roce 2001 je v podstatě pan Falta statutárním zástupcem klubu. Měl také v držení registrační průkazy hráčů, razítko sdružení a právo podpisu. Lidé, co chtějí hrát fotbal za Ralsko i nadále, nemohou sami podat Přihlášku do soutěží, mohou pouze vytvářet tlak na zástupce klubu, aby tak učinil. Ten se ale k tomu neměl.

Je evidentní, že mezi lidmi, kteří chtějí do fotbalu v Ralsku mluvit, jsou vážné spory, které si ale musí vyřešit hlavně sami mezi sebou. OFS se snažil, aby se fotbal v Ralsku hrál, ale pokud stále narážíme na neplnění požadavků, neplnění slibů, nekomunikaci s řídícím orgánem a dokonce házení problémů Ralska ze strany pana Falty na OFS, nemůžeme takovéto jednání respektovat a čekat, až se milostivě někdo probudí a začne něco dělat.

Máme za sebou už několik srpnových dnů a přihláška ani kontakt stále nikde, takže je problém na OFS ? Určitě ne! Je po přelosování soutěže, rozpis vytištěn a distribuován, vše je připraveno k začátku nové sezony. SK Ralsko má ve svých stanovách klausule, které při jejich naplnění dávají najevo, že tento klub nyní nemá žádné členy. V článku III. odstavec 2 je uvedeno, že členství vzniká na základě doporučené písemné přihlášky.

Jenže jak pan Falta přiznal, žádnou takovou nemá. V článku č. 7 mají uvedeno, že neplatí-li člen stanovené příspěvky po dobu nejméně šesti po sobě jdoucích kalendářních měsíců, zaniká jeho členství ve sdružení. Jak výše jmenovaný přiznal, neplatí členové už nejméně rok, takže by jejich členství mělo podle stanov zaniknout.

Tím, že nebyla podána přihláška a podle zprávy STK byl problém i vloni, nebyly řídícímu orgánu oznámeny kontakty na funkcionáře, takže v rozpisu soutěží kontakt na klub uveden není. Pokud se situace v Ralsku zásadním způsobem nezmění, bylo doporučeno případné vytvoření nového klubu s novým, důvěryhodným vedením, což je ale otázka na delší čas.

Po vyloučení Ralska bude mít IV. třída pouze šest mužstev, což novodobá historie okresního fotbalu na Českolipsku nepamatuje. Hrát se bude čtyřkolově, což úroveň soutěže, byť se jedná o tu nejnižší, poněkud snižuje a přestává být motivační. Jaký na to máte názor vy osobně?
Nejedná se o vyloučení Ralska, jak říkáte, ale o nezařazení do soutěží, ačkoli naše snaha směřovala k opačnému cíli. Co se týče čtyřkolového systému, ten je navrhován tam, kde je málo družstev a my nejsme jediný okres, kde nějakou soutěž hrají čtyřkolově. Na aktivu kromě několika málo připomínek byl v podstatě tento model přítomnými funkcionáři klubů schválen.

Při dvoukolém systému by těch utkání bylo jen pět a OFS nemůže za to, že se do IV. třídy přihlásilo málo družstev. Pro další soutěžní ročník se třeba můžeme zabývat možností snížit například o dva kluby III. třídu, ale vše zase záleží na přihláškách. Ještě chci poznamenat, že fotbal je krásný sport, který potřebuje dobré vedení, věrohodné funkcionáře, rozhodčí a další osoby, které mu dají směr, důvěru a budoucnost.