Galerie: Řeka Odra

Hydrologicky nejzazší výspa české části povodí Odry je soutok Odry s Olší. Pod ním Odra opouští území ČR (km -3,9 - pohled po vodě, v pozadí mosty v Polsku) Údolní nivou Odry v prostoru Ostravy se vine i trasa dálnice D1, která Odru kříží ve třech místech (spodní přemostění D1 v blízkosti St. Bohumína, km 4,7) Z doby před 2. světovou existoval na Odře pod soutokem s Ostravici tzv. Koblovský jez (cca km 9,7), který měl být součástí připravovaného splavnění řeky. Nejen, že k výstavbě vodní cesty nedošlo, ale poddolovaný jez i po vyhrazení bránil odtoku velkých vo Hraniční meandry Odry pod Bohumínem (pod km 3,0) jsou dnes chráněnou přírodní rezervací, ač podstatná délka jejích obou břehů je z dřívějška opevněna vegetačními stavbami a kamenivem pro zajištění stability průběhu státní hranice mezi ČR a PR  01/28 Starý Upravený a ohrázovaný úsek řeky Odry v trati pod soutokem s Ostravici (km 10,2 - proti vodě,) V úseku podél Ostravy až k Bohumínu (km 5,7 – 22,0) byla řeka v 50. až 60. let min. století upravena a ohrázována (úsek pod soutokem s Opavou, v pozadí Elektrárna Třebovice) Přes CHKO Poodří je koryto řeky dotčeno zásahy do jeho břehů minimálně; existují zde jen 4 pevné jezy, vesměs k zásobení rybníků a energetickému využití. Rekonstruovaný jez v Bernarticích v km 68,9 s rybím přechodem Úsek přes místní část Oder – Loučky je stabilizován úpravou koryta Od pramene protéká Odra až k ústí Budišovky (km 97,4 – po toku) na 15 km vojenským újezdem Libavá, koryto toku je vesměs nedotčeno jakoukoliv civilizací