Valnou hromadu svolal předseda klubu Tomáš Binder, budou se projednávat a schvalovat výsledky hospodaření a výsledky činnosti za rok 2019 a výhledy na rok 2020 a 2021.

Podle stanov klubu se Valná hromada skládá ze všech členů spolku nebo jejich zákonných zástupců. Valný hromada je usnášeníschopná v případě, že je přítomna alespoň jedna čtvrtina registrovaných členů s hlasovacím právem.