Cílem novely zákona o dani z nemovitostí je odstranění výkladových nejasností zdanění u pozemků s plošnými stavbami jako jsou komunikace, parkoviště nebo zastavěné manipulační plochy mezi jednotlivými stavbami.

Podle dosavadní úpravy (§ 7 zákona o dani z nemovitostí), jsou uvedené nemovité plošné stavby předmětem daně ze staveb a pro stanovení základu daně jsou na rozdíl od staveb se svislou nosnou konstrukcí vymezeny jako stavby bez svislé nosné konstrukce.

Aby mohly být stavby (jak budovy, tak i plošné stavby) předmětem daně ze staveb, musejí být stavbami spojenými se zemí pevným základem a zároveň musí být samostatnou věcí způsobilou být předmětem občanskoprávních vztahů (například prodeje).

Nová úprava zachová předpoklad existence plošných nemovitých staveb charakteru samostatné věci v právním smyslu, které budou jako takové nadále zdaňovány daní ze staveb. Ve všech ostatních případech se navrhuje zdaňovat zpevněné plochy jako určitou nově definovanou kategorii pozemku – zpevněnou plochu užívanou pro podnikání.

Zpevněnou plochou užívanou pro podnikání se pro účely daně z pozemků rozumí pozemek evidovaný v katastru nemovitostí a druhově označený jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, užívaný k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní, jehož povrch je zpevněn stavbou bez svislé nosné konstrukce, která není předmětem daně ze staveb.

Sazba daně bude činit u zpevněných ploch užívaných pro podnikání sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství jednu korunu za jeden čtvereční metr, u zpevněných ploch užívaných pro podnikání sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost pět korun za jeden metr čtvereční.

Novela zákona o dani z nemovitostí by měla být právně účinná od 1. ledna 2011.