Zjištění spotřeby vody a tepla za rok 2011 a změna sazeb DPH. To je aktuální téma dnešní poradny daňového odborníka.

Posun snížené sazby DPH z 10 % na 14 %, k němuž dojde již za necelý měsíc, přinese kromě cenového vzestupu některého zboží a služeb i problém přesného určení výše spotřeby u dodávek vody, tepla a chladu a odvádění, čištění či zneškodňování odpadních vod do 31. 12. 2011.

Uvedené dodávky a služby poskytnuté spotřebitelům do konce roku 2011, budou totiž jejich poskytovatelé fakturovat ještě s původní, tedy desetiprocentní sazbou DPH.

Postup při zjišťování spotřeby zmíněných dodávek a služeb je popsán v článku II přechodných opatření k novele zákona o DPH. Z jeho znění vyplývá, že při dodání vody, tepla, chladu a při poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod je plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění se dnem uskutečnění zdanitelného plnění ode dne 1. 1. 2012, oprávněn stanovit spotřebu samostatně za období před 1. lednem 2012 a samostatně za období od tohoto data.

Spotřebu stanoví na základě odečtu z měřících zařízení k 31. 12. 2011 nebo na základě propočtu , bude-li odečet z měřících zařízení proveden až po tomto dni. V těchto případech se pak u spotřeby za období před 1. lednem 2012 uplatní snížená sazba daně platná v tomto období (10 %) a u spotřeby za období od 1. 1. 2012 snížená sazbu daně platná od tohoto dne (14 %).

Snížená sazba daně se uplatní u skutečné spotřeby uvedených dodávek i v případech, kdy ke zjištění skutečné výše spotřeby dojde až po 1. lednu 2012. Znamená to, že sníženou sazbu DPH budeme moci uplatnit i u tzv. přefakturací provedených po 1. lednu 2012.

A trochu hořkého humoru na závěr: nezapomeňte ještě před novoročním přípitkem provést kontrolní odečet spotřeby vody.