Od 1. srpna 2010 nabyl právní účinnosti zákon 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů.

Jak vyplývá z jeho poněkud zvláštního názvu, jeho přijetí by mělo zjednodušit a omezit administrativu, která je s podnikatelskou činností spojená. Článek VII citovaného předpisu obsahuje poměrně rozsáhlou změnu živnostenského zákona.

Podle jeho nového znění nemá již podnikatel povinnost oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti. Ohlášení přerušení živnosti je tedy od 1. srpna 2010 dobrovolné.

Při uplatňování této fakultativnosti je však dobré si uvědomit, že při jejím ohlášení není živnostník povinen plnit některé povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona nebo z jiných právních předpisů, např. označovat místo podnikání, prokazovat finanční způsobilost apod.

Změnilo se i vymezení bezúhonnosti jako jedné ze všeobecných podmínek provozování živnosti. Dříve se pro účely živnostenského zákona za bezúhonnou nepovažovala osoba, která byla pravomocně odsouzena pro jakýkoliv úmyslně spáchaný trestný čin.

Podle nové úpravy se bezúhonnost ztratí pouze v souvislosti s pravomocným odsouzením pro úmyslné trestné činy spáchané s podnikáním nebo v souvislosti s předmětem podnikání.

Zátěž podnikatele se např. dále snižuje i tím, že od 1. srpna je zrušena povinnost mít průkazné doklady o nabytí zboží nebo materiálu uložené v provozovně, kde se příslušné zboží prodává nebo kde je materiál použit k poskytnutí služby.

Právnická i fyzická osoba musí při ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese bude vyřizovat a vypořádávat své závazky a po dobu čtyř let ode dne ukončení činnosti hlásit i případnou změnu této adresy.

Veřejně dostupná data z živnostenského rejstříku je možno zjistit na http://www.rzp.cz.