V květnu bychom měli věnovat pozornost daňovým povinnostem vztahujícím se k vlastnictví nemovitostí nebo v některých případech i k jejich pronájmu. Zákon 332/1992 Sb., o dani z nemovitosti, vymezuje v § 15 termíny zaplacení této daně.

Poplatníci daně z nemovitostí, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb, musí její úhradu provést ve dvou stejných splátkách, a to do 31. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Pro ostatní poplatníky je daň splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5 000 korun, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší částce.

Zákon stanoví termíny zaplacení daně z nemovitostí i v případech zděděných nemovitostí. Není-li dědické řízení pravomocně ukončeno do 31. prosince roku, v němž poplatník zemřel, je dědic povinen za nemovitost, která byla předmětem dědického řízení, podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž nabylo právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo skončeno dědické řízení. Daňové přiznání dědic podává na zdaňovací období následující po roce, v němž poplatník zemřel.

Finanční úřady rozesílají na zaplacení daně z nemovitostí složenky, daň však můžeme zaplatit i na pokladně finančního úřadu nebo bezhotovostně. Ke správě daně nemovitostí je místně příslušný finanční úřad, v jehož obvodu nemovitost leží.