S účinností od 1. ledna 2012 byl novelizován i zákon o dani z nemovitostí. K významné změně s přímým a poměrně výrazným finančním dopadem došlo u zpevněných ploch pozemků.

Zákon jimi rozumí pozemek nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce.

Podle Generálního finančního ředitelství, které k novele zákona o dani z nemovitosti vydalo 15. listopadu 2011 informaci, musí stavba zpevňující pozemek při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po celou dobu své životnosti vyhovovat základním požadavkům na stavby, což je především mechanická odolnost a stabilita stavby.

Proto za zpevněnou plochu pozemku nelze považovat plochu zpevněnou snadno rozebíratelným povrchem bez nutností použití speciálních technologií (např. dlažbu nebo panely uložené bez podloží nebo v podloží z písku), či zpevnění povrchu pozemku pouhým rozprostřením materiálu (škváry, drtě) na povrchu pozemku včetně jeho případného zhutnění. Stavba zpevňující plochu pozemku nevznikne ani pouhým provedením terénních úprav.

Pro stanovení daně je rozhodující výměra pozemku. V případě, že se jedná o zpevněné plochy pozemků užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní, činí sazba 5,00 Kč/m2 při jejich využívání pro průmysl, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost a 1,00 Kč/m2, pokud jsou využívány pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství. Ze zpevněných ploch pozemků nepoužívaných k podnikání zaplatíme 0,20 Kč za jeden metr čtvereční.

Protože vymezení zpevněné plochy pozemku jako předmětu daně z pozemků je změnou rozhodnou pro stanovení daně, je poplatník povinen na zdaňovací období roku 2012 podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání, v němž tuto novou skutečnost zohlední a musí tak učinit do 31. ledna 2012.

Skutečnou výměru zpevněné plochy není třeba pro účely přiznání k dani deklarovat geometrickým zaměřením či znaleckým posudkem, poplatník si zpevněnou plochu jednoduše a prostě sám změří, a to pokud možno přesně.