„Jde o reakci na postup investora při veřejném projednávání závěrů dokumentace EIA, jež posuzovala vliv stavby na obyvatelstvo, životní prostředí a krajinný ráz, v polovině letošního ledna v Okrouhlé. Na něm se zástupci skupiny ČEZ odmítli zabývat původní a pro nás jedinou přijatelnou variantou kabelového vedení v zemi, která je jako jediná v souladu s naším územním plánem a nadřízeným dokumentem Zásady územního rozvoje Libereckého kraje,“ vysvětlil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Důvodem stavby velmi vysokého napětí 110 kV je podle skupiny ČEZ lepší zásobování elektřinou Šluknovského výběžku. Koridor vysokých stožárů by měl vést z České Lípy do Nového Boru po Crystalex po stávající trase 35 kV. Na něj by měla navazovat zhruba 33 kilometrů dlouhá nová trasa stožárů z Nového Boru na Varnsdorf.

Pro část vedení, která se dotýká přímo Arnultovic, předložili energetici tři nadzemní varianty – jižní, severní a superseverní. Všechny procházejí v blízkosti obytných domů a ani jedna z nich není v souladu s územním plánem Nového Boru. A podle názoru starosty i radních investor až nepokrytě prosazoval pouze variantu se stožáry, která je nejlevnější. 

„Navržené nadzemní trasy jsou rovněž v rozporu s novelou zákona z ledna 2018, podle níž se elektroenergetická vedení o napěťové hladině 400 kV a vyšší v zastavěném území umisťují nad zem. Tato změna neplatí pro vedení distribuční soustavy 110 kV,“ uvedl Dvořák.

Nový Bor všechny tři nadzemní varianty odmítá, což podpořili zastupitelé města několika přijatými usneseními. Hlavními argumenty jsou zdravotní rizika, znehodnocení pozemků v obytné zóně a také vizuální stránka stavby. „Proto, abychom podpořili podzemní variantu, jsme ochotní převzít břemeno za investora a jednat s vlastníky soukromé nemovitosti, která leží v její trase, o odkoupení za tržní cenu,“ zdůraznil Dvořák.

Podle mluvčí skupiny ČEZ Soni Holingerové je v této etapě rozhodující, že 14. ledna 2019 proběhlo veřejné projednání EIA, kterým se proces projednávání uzavřel a proces EIA je v tuto chvíli v rukách ministerstva životního prostředí. „My nyní čekáme na vydání závazného stanoviska k EIA. Požadavky měst a obcí jsme zapracovali a čekáme na výsledek EIA. Jsme připraveni realizovat variantu, která bude nejšetrnější k životnímu prostředí i obyvatelstvu v okolí trasy,“ uvedla Holingerová.

Celková délka projednávané trasy elektrického vedení z České Lípy do Varnsdorfu je 33 km, z toho by podle představ společnosti ČEZ mělo být 28 km vedeno na stožárech a asi 5 km kabelem.