Český statistický úřad dlouhodobě sbírá konkrétní data o obyvatelstvu, které používají k tzv. projekcím, nebo chcete-li, předpovědím toho, jak se bude stav populace vyvíjet v následujících letech. Nedávno zveřejnil úřad nová data, ze kterých vyplývá dlouhodobě diskutovaný fakt, že naše populace stárne a kvůli neustálému poklesu porodnosti vzroste v naší společnosti počet lidí starších 60 let skoro dvojnásobně. Tento trend se projeví i v Libereckém kraji. Během následujících 35 let se podle zprávy zmenší počet obyvatel kraje na 419 tisíc z dnešních 439 tisíc. To jednoduše řečeno znamená, že zemře více lidí, než se narodí nových.

Na znázorněném grafu lze jasně vidět nárůst podílu obyvatel starších 65 let a ekonomicky neaktivních, kteří budou podle prognózy spolu s dětmi tvořit v roce 2050 necelou polovinu populace v Libereckém kraji. V současné době je jejich podíl 32 procent.

Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050, jak se oficiální dokument jmenuje, navazuje na Projekci obyvatelstva České republiky do roku 2100, vydanou v červenci 2013. Statistici vycházejí z aktuálních demografických údajů sebraných k 1. lednu loňského roku. Určující je pohlaví a dosažený věk obyvatel.

Tato data navazují na výsledky Sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo v roce 2011. Na rozdíl od předchozích predikcí byla do zpracování Projekce krajů 2013 zahrnuta také migrace, jejíž vliv na vývoj obyvatelstva není zanedbatelný a jejíž váha s výpočtem regionálních projekcí roste. To znamená, že tentokrát statistický úřad vzal v úvahu i vnitřní migraci, ke které dochází uvnitř státu, a která je stále častější.

Rodný kraj opouštějí hlavně mladí lidé, kteří odcházejí na vysoké školy, nebo naopak lidé s diplomem, kteří se stěhují za prací do větších měst. Podobné tendence jsou pak vidět i u sociálních menšin, které ale úřad tentokrát nebral v potaz.

V kraji bude o 4,4 % méně obyvatel

„Počet obyvatel Libereckého kraje se během období 2013 až 2050 sníží ze současných 438 594 obyvatel na 419 258 obyvatel, tedy o 4,4 %. Liberecký kraj tak zůstane druhým nejmenším krajem České republiky," zní předpověď statistiků.

Z dat pak také vyplývá, že z kraje zmizí více žen než mužů. Počet mužů poklesne o 3,9 % a počet žen o 4,9 %. V následujících letech statistici očekávají snižování počtu živě narozených dětí. „Tento trend bude podle odhadu pokračovat až do roku 2031. Poté se porodnost bude po dobu zhruba 9 let (tj. období let 2032 až 2040) nepatrně zvyšovat, ale v dalších letech počet živě narozených opět poklesne. Počet zemřelých v Libereckém kraji bude každoročně narůstat až do roku 2044, v dalším období dojde k mírnému poklesu," píše se ve zprávě.

Podle dokumentu bude docházet k přirozené výměně obyvatel pouze několik následujících let, kdy se bude počet úmrtí vyrovnávat počtu narození. Už v roce 2016 se ale předpokládá, že počet zemřelých přesáhne počet narozených o 61 osob. Tento demografický fenomén se pak bude ještě dále prohlubovat až do „maximálního přirozeného úbytku v roce 2050, který dosáhne -1 640 osob."

Uprostřed vidíte znázornění a srovnání dat z let 2013 a 2051. Dobře je opět vidět nárůst počtu seniorů a úbytek nově narozených dětí. Úplně vpravo je graf porovnávající věk obyvatel s jejich rodinným stavem. Čím starší, tím se objevuje méně svobodných.

Pomalé snižování

Počet obyvatel Libereckého kraje se i přes nepříznivý vývoj přirozené „měny" nebude zásluhou stěhování snižovat tak rychlým tempem. Nadměrný odchod lidí z kraje by měl skončit s letošním rokem. Počínaje rokem 2015 by měl počet nově příchozích obyvatel, ať už za prací nebo za změnou, převyšovat počet těch, kteří kraj opustí.

Jak je to s dětmi?

Zastoupení dětské složky obyvatel, měří se od porodu do 14 let, se podle odhadu bude navyšovat až do začátku roku 2019 (z 67 715 dětí na 69 202 dětí), kdy bude mít na tomto výsledku zásluhu především vyšší porodnost z posledních několika let. Postupně se však bude počet dětí snižovat, až klesne na 56 tisíc v roce 2039. „V následujícím období se počet dětí začne znovu mírně navyšovat, a to díky porodnosti dnes narozených dětí. K 1. lednu 2013 se dětská složka obyvatel na celkové populaci Libereckého kraje podílela 15,4 procenty. Do roku 2050 se však počet dětí ve společnosti sníží asi o dvě procenta.

Zvyšovat se naopak bude počet obyvatel starších 65 let. Za 35 let budou senioři v populaci Libereckého kraje tvořit téměř 31 procent. To je dvakrát více, než je jich v kraji dnes. Stárnutí populace se přirozeně musí odrazit i na průměrném věku obyvatel. zatímco v roce 2013 bylo obyvatelům Libereckého kraje v průměru 40,9 let, na začátku roku 2051 se tento průměr zvýší na 47,9 let.

Lidé v produktivním věku

Počet obyvatel ve věku 15 až 64 let, v tzv. produktivním věku, se bude prakticky po celé sledované období snižovat. Na konci roku 2050 by tak měli pracující tvořit asi 55 procent celé populace kraje, jejich počet se tak za 35 let sníží o 13 procent.

„Uvedené změny ovlivní i další demografické charakteristiky. Jednou z nich je index stáří, k 1. lednu 2013 na 100 dětí v Libereckém kraji připadlo 105,2 seniorů. Trend stárnutí populace však způsobí, že v roce 2051 bude na 100 dětí připadat 226 seniorů," upozorňují statistici z Českého statistického úřadu.

Ekonomická síla obyvatel ochabne

Ekonomická produktivita se sníží, protože se zvýší počet ekonomicky neaktivních obyvatel. Tzv. index ekonomického zatížení byl loni na hodnotě 58 ekonomicky neaktivních osob na 100 osob ekonomicky aktivních. S ohledem na klesající zastoupení 15letých až 64letých obyvatel v populaci kraje hodnota indexu ekonomického zatížení poroste. Na konci roku 2050 bude tento poměr 95,9 ku 100.

Na druhou stranu poroste průměrný věk. U mužů se zvýší z 75 let na 83 let. Ženy se pak dožijí v průměru o 7 let více než nyní.

Věková struktura obyvatelstva.