Zřejmě velké změny čekají Městský úřad v České Lípě. Firma BNV Consulting tu provedla personální audit a z jeho výsledků plyne, že by stačilo o deset procent úředníků méně.
Zpráva o personálním auditu vychází z původního stavu úředníků (229), navrhuje úsporu 22 lidí, takže konečný stav by podle odborné firmy měl být 207 úředníků. Z toho plyne úspora 5,7 milionů korun.
Zprávu auditorů vzali na vědomí zastupitelé města. „Rada města uložila tajemníkovi postupnými kroky realizovat závěry tohoto auditu. Tajemník navrhne konkrétní změny, které musí schválit rada města. S jejich realizací se počítá v průběhu letošního roku,“ sdělila tisková mluvčí městského úřadu Kateřina Amrichová.
Na průběh auditu jsme se zeptali Heleny Mitwallyové, konzultantky firmy. „Audit probíhal podle standardní metodiky, jejíž součástí jsou mimo jiné dotazníková šetření, benchmarking jednotlivých agend, rozhovory s pracovníky, návštěvy pracovišť, rozhovory s podřízenými, názorné ukázky konkrétní práce, analýza získaných agend a dat, analýza dotazníků atd. Zabývali jsme se detailní analýzou konkrétních agend jednotlivých pracovníků úřadu,“ popsala Helena Mitwallyová. Dodala, že město auditorům vycházelo vstříc, pracovníci byli otevření a dobře komunikovali.
Zajímalo nás, zda nalezli duplicitní a neefektivní činnosti. „Ty souvisely například s nedostatečným využíváním software. Agendy v některých odborech byly rozděleny nevhodně, proto jsme navrhli přerozdělení jak v rámci jednotlivých odborů, tak mezi odbory,“ uvedla konzultantka. Audit se týkal činnosti úřadu, nezahrnoval příspěvkové organizace.
Firma má za sebou řadu auditů v oblasti veřejné správy. Zeptali jsme se, jaké mají zkušenosti se zaváděním doporučení auditorů do praxe. „V posledních letech jsme zaznamenali větší tendenci veřejné správy držet se striktně výsledků auditu. Výjimkou není ani stoprocentní naplnění doporučení. Klientům doporučujeme, aby při jejich realizaci nedělali výjimky. Doporučení jsou pojímána komplexně s vědomím, že veřejná správa nebude nikdy tak efektivní, jako soukromé organizace,“ dodala Helena Mitwallyová.