VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Bude ve Sloupu unikátní rozhledna? Občané i zastupitelé souhlasí, úředníci jsou proti.

SLOUP V ČECHÁCH - Během nedávného rozhovoru s představiteli obce Sloup v Čechách o přípravách obce na letní sezónu jsme narazili také na jeden dosud nevyřešený problém. Na skalní vyhlídce přímo naproti hradu se mezi borovicemi skrývá dost odpudivá ruina bývalé chaty Na Stráži, která vyhořela během silvestrovských oslav v roce 2000. Jedná se o značně exponované místo především z hlediska krajinného, přes areál bývalé chaty vede i červeně značená turistická cesta. Na prostou otázku Co s tím bude? zazněla z úst starosty Jaromíra Studničky překvapivá odpověď: majitel pozemku zde ve spolupráci s mobilním operátorem v současné době připravuje výstavbu nové chaty s rozhlednou!

19.5.2007
SDÍLEJ:

Tak vypadala bývalá chata Na Stráži koncem března 2007.Už brzy by se tu měla začít stavět nová výletní restaurace.Foto: Foto Deník/ Marie Čcheidzeová

Z další diskuze ovšem vyplynulo, že tato odpověď může překvapit každého - kromě místních občanů. Jak nám sdělil starosta obce J. Studnička i místostarostka J. Pejčinovičová, Sloupští už s celým záměrem byli podrobně seznámeni během roku 2006.

Zabývali se jím nejen zastupitelé, ale bylo vyhlášeno i cosi jako místní referendum, přesněji řečeno byl organizován důkladný průzkum, během něhož se ke stavbě chaty s rozhlednou měli možnost vyjádřit prakticky všichni obyvatelé. A výsledek byl jednoznačný: drtivá většina občanů vyjádřila se stavbou souhlas. Důvod, proč vznikl nápad stavět chatu s rozhlednou, je přitom velice prostý.

Názornou odpověď poskytují mapy, vytvořené na základě měření, které zde byly provedeno během přípravných prací investora stavby rozhledny - společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. Většina katastru obce Sloup a přilehlého okolí na těchto mapách vypadá jako území, jaká bývala zakreslována na počátku historických objevitelských cest. Chybí už jen ono pověstné Hic sunt leones…

Nejde jen o pokrytí, respektive nepokrytí území signály všech tří mobilních operátorů, problémy má i záchranný integrovaný systém. A to už je opravdu na pováženou. Nejen pro život místních obyvatel a práci obecního zastupitelstva, ale i z hlediska zajištění služeb a bezpečnosti pro tisíce turistů a návštěvníků Sloupu.

Tolik tedy ze Sloupu. Abychom se mohli zabývat konkrétní stavbou, musíme se ale seznámit se záměry investorů. Pokud jde o penzion, je jím nynější majitel pozemku, na němž stávala chata Na Stráži, pan Tomislav Procházka ml.. V případě rozhledny se jedná o výše zmíněný T-Mobile. Přípravu obou staveb a jejich realizaci zajišťuje firma Real - Invest CL a.s. A tak v pobočce firmy v českolipské Mariánské ulici usedáme ke stolu s paní Světlanou Žítkovou, která se přípravou stavby zabývá již od roku 2003. Před námi leží studie, jejíž autorem je českolipský architekt Ing.arch. Miroslav Pavljuk. Musím přiznat, že návrh výletní restaurace s rozhlednou už na první pohled působí jako citlivé řešení stavby v tak výjimečné lokalitě. „ Autor se snažil maximálně respektovat přírodní i krajinné poměry v daném místě,“ ukazuje na předloženém návrhu S. Žítková. „Jako hlavní materiál je zvoleno dřevo a pískovec, který by měl být použit na obložení spodních částí stavby. Aby stavba co nejvíce splynula s krajinou, je samotná rozhledna opticky rozdělena do tří částí“. První, končící zhruba ve dvou pětinách z celkové 40-ti metrové výšky věže, je určena horní hranicí korun okolních stromů. Další, již poněkud subtilnější část s pokračujícím venkovním schodištěm, je ukončena vyhlídkovou plošinou ve výšce necelých 30 metrů. Zbylých deset výškových metrů má sloužit pro umístění vysílacího zařízení. Za zmínku stojí také fakt, že přístup pro obsluhující personál bude veden, stejně jaké veškeré kabely a další zařízení mobilních operátorů, vnitřkem tubusu rozhledny. Tedy zcela odděleně od míst, kam bude mít přístup veřejnost. Výhodou je i nejen souhlas s realizací stavby z hlediska bezpečnosti leteckého provozu, ale příslušné instituce dokonce nepožadují ani tzv. denní značení červenými a bílými pruhy, takže při použití stříbřitě kovového nátěru může vysílač maximálně splynout s krajinou. Zde stojí za zmínku, že společnost Real - Invest CL a.s. se v poslední době podílela na realizaci dvou nových rozhleden v severočeském regionu. V roce 2003 to byla rozhledna na Sokolím vrchu na Děčínsku a po ní jako zatím poslední následovala rozhledna „Nisanka“, postavená na výšině mezi Lučany a Novou Vsí nad Nisou, která byla slavnostně otevřena 5. května 2007. A S. Žítková dodává:„Stejný princip optického rozdělení stavby na tři části uplatnil architekt i v případě penzionu s restaurací, jehož vzhledové členění vychází z toho, že bude postaven na skále, viditelně rozdělené dvěmi puklinami.“ „Snažili jsme se provést přípravu stavby tak důkladně, jak to jen šlo, a opravdu nezanedbat jediný detail,“ říká dále S. Žítková. Její slova potvrzují předložené podklady, na nichž jsou zachyceny nejen všechny detaily potřebných sítí, které bude třeba na skalní vrchol přivést, ale i doslova každý strom, rostoucí v místě budoucí stavby a jejího nejbližšího okolí. „Zajistili jsme například nejen geologický, ale dokonce i radarový průzkum skalního masívu, abychom mohli bezpečně vyloučit možnost puklin, které by stavbu ohrozily.“ Další zásadní otázkou bylo zásobování vodou a vyřešení kanalizace. Jak dokládají pamětníci, právě tato otázka byla největším problémem, s nímž se potýkal i provoz bývalé chaty Na Stráži. Zde si S. Žítková nemůže vynachválit spolupráci s novoborským projektantem Ing. Josefem Folbrechtem, jehož řešení by mělo zajistit bezpečný chod restaurace i penzionu s kapacitou 10 lůžek. Zdá se tedy, že stavbě už nic nebrání. Zatímco ale v případě penzionu je zahájení stavby v brzké době již reálné, neplatí to v otázce rozhledny. V podstatě jde o další překvapení, kterým se všichni zúčastnění cítí dost zaskočeni. Dejme ale opět slovo S. Žítkové: „Měli jsme už všechny podklady, všechna souhlasná vyjádření - počínaje stanoviskem obce až po expertízu z hlediska zásahu do krajinného rázu.“ Chyběl už jen souhlas k umístění stavby z hlediska ochrany krajinného rázu, o než firma Real - Invest CL a.s. požádala dne 16. ledna 2007 odbor životního prostředí MěÚ v Novém Boru, do jehož pravomocí území obce Sloup spadá. A zmíněný odbor vydal 30. 3. 2007 příslušné rozhodnutí - jímž se souhlas neuděluje… Proč? „Těžko si to můžeme vysvětlit,“ odpovídá S.Žítková.“

Jednali jsme s OŽP v Novém Boru od samého počátku. První společná schůzka všech zainteresovaných zástupců se například konala ve Sloupu v červnu roku 2006 a my jsme tam pozvali i pracovníky zmíněného odboru, ačkoliv to nebyla naše povinnost. Již zde bylo ze strany OŽP konstatováno, že hlavní důraz budou klást na souhlas obce. V průběhu příprav jsme s nimi neustále jednali a dodali jsme jim všechny podklady, které požadovali, včetně kompletní studie krajiny s fotomontáží stavby rozhledny.

Tuto skutečnost dokládá i to, že v průběhu řízení nebylo svoláno místní šetření, neboť jak se uvádí v Rozhodnutí :“….. vzhledem k tomu, že záměr dané stavby byl několikrát projednáván a byla také orgánem ochrany přírody prováděna v dané lokalitě v obci Sloup v Čechách terénní šetření….. “ A čím je tedy negativní stanovisko OŽP MěÚ v Novém Boru podloženo? V závěrečném zdůvodnění se m.j. píše: „Blízkost zamýšlené stavby rozhledny a Skalního hradu je vzdušnou čarou cca 350 m, což by znamenalo, že téměř při všech pohledech na Skalní hrad bude v jeho sousedství vidět rovněž rozhledna. Vzhledem k naprosto odlišnému charakteru obou staveb, považujeme realizaci rozhledny za významný - silně negativní zásah do krajinného rázu. Při pohledu z vyhlídkového ochozu Skalního hradu bude v přímém pohledu právě nedaleká rozhledna. Tuto skutečnost považujeme rovněž za negativní zásah do krajinného rázu.......Dále stavba velmi silně ovlivní identitu místa a výraznost a neopakovatelnost jeho scenerie, a tím i harmonické měřítko a vztahy v krajině.“ Zde si nemohu odpustit subjektivní poznámku: když jsem se dozvěděla o záměru stavět proti hradu rozhlednu, mojí první reakcí byla otázka, zda se něco takového bude do této mimořádné krajiny hodit. Ovšem když mi pak představitelé Sloupu ukázali architektonickou studii, subjektivní pochybnosti značně vybledly… Držme se ale objektivních skutečností. A s nimi přicházejí opět pochybnosti, i když jiného rázu. V třístránkovém textu „Rozhodnutí“ není jakákoliv zmínka o architektonickém řešení navrhované stavby.

Zato je tu citováno „Expertizní stanovisko z hlediska zásahu o krajinného rázu“, zpracované Ing. Marcelou Tomíčkovou z Prahy ( spolupracovnicí Ing.arch. Vorla, který je v ČR pokládán za největšího odborníka na expertizní stanoviska z hlediska zásahu do krajinného rázu ). Z citátů uveďme: „…ze znaků přírodní charakteristiky nebude mít nová stavba podstatnější vliv na ZCHÚ ani další přírodní hodnoty…“A na závěr: „Umístění výškové bodové stavby na terénní dominantu lokálního významu bude představovat zásah do krajinného rázu. Tento zásah nebude znamenat podstatné ovlivnění cenných znaků a hodnot.“


A fakt, který jsme možná měli uvést na prvním místě: „Rozhodnutí“, zpracované Bohumilou Krenickou a podepsané vedoucí OŽP v N.Boru Ing. Renatou Václavíkovou, bylo vydáno 15 dnů po skončení (i prodloužené) zákonné lhůty pro odpověď, jež uplynula od podání žádosti Real - Investu CL a.s. o souhlas se stavbou. (Pro úplnost dodejme, že pověřenou pracovnici nebylo možno zastihnout, neboť den vydání „Rozhodnutí“ byl posledním dnem, kdy byla v zaměstnání před nástupem na několikaměsíční léčbu). S tím souvisí i další fakt: investor stavby rozhledny, společnost T-Mobile Czech Republic, a.s., podal proti „Rozhodnutí“ odvolání. Takový je současný stav. Samozřejmě se dalo očekávat, že stavba takového druhu - ať už bude koncipována jakkoli - je-li situována na takové místo, nutně vzbudí vlnu emocí a nejrůznějších reakcí. V době, kdy na jedné straně například plánované či už realizované dálnice trvale poškozují charakter rozsáhlých krajinných celků nebo„zásluhou“ těžařů mizí z obrazu naší země celé hory a kdy na straně druhé hlava státu proklamuje svůj záměr nechat se veřejně připoutat na protest proti národně-knihovní „chobotnici“, to ani nepřekvapuje. Anebo bychom si také mohli položit otázku, jak mohla být například kdysi v Ústí n.L. proti hradu Střekovu postavena známá Větruše? Nebo si představit panorama Karlových Var bez místních rozhleden… O koexistenci pražských Hradčan a Petřínské rozhledny ani nemluvě.
Jistě, každý příměr může kulhat.Ale může se také stát, že časem bude panoráma Sloupu na nějakém exponovaném místě „krášlit“ typický ocelový stožár s vysílači mobilních operátorů. Proč ne? Česká a Moravská krajina se už ježí stovkami takových doplňků, takže sem podobná stavba možná zapadne lépe…

19.5.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Výroba - Výroba Elektromechanik elektrických zařízení 30 000 Kč Provozní elektromechanici Elektrikář. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Požadujeme:, - Svědomitost, zodpovědnost,flexibilita.loajalita k firmě., - SOU-elektro zkouška dle vyhlášky 50/78 Sb., § 6, Náplň práce:, - Instalace nových strojů a zařízení, nastavování parametrů a seřizování el.strojů a zařízení, kontrolu elektroinstalace včetně světelných zdrojů, udržování řádného technického stavu elektroinstalace strojů atd., Nabízíme:, - Náborový bonus 15.000,-Kč, První kontakt emailem, telefonicky v čase: Po. - Pá 7:00-15:00 nebo osobně na adrese: KV Final s.r.o. Doubí 44 Čtveřín 463 45.. Pracoviště: Kv final ralsko s.r.o., 471 24 Mimoň. Informace: Ludmila Velasová, +420 725 435 914(Po-Pámezi7:00a15:00). Výroba - Výroba Pomocní dělníci ve výrobě 16 000 Kč Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení Pomocný přípravář do lakovny. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Svárovská 1154, Česká Lípa., Požadujeme: vyučení v oboru - výhodou, zručnost, samostatnost, časovou flexibilitu., Náplní práce je pomoc v boxu - čištění a rozkládání konstrukčních prvků. Zvedání břemen nad 15 kg - vhodné pro muže., Nástup možný ihned. Nabízíme: osobní ohodnocení., Kontakt předem e-mailem, případně telefonicky, nutný!!!!. Pracoviště: Picomont s.r.o. - lakovna česká lípa, Svárovská, č.p. 1154, 470 01 Česká Lípa 1. Informace: Daniel Bříza, +420 734 701 880. Administrativa - Administrativa Rozpočtáři specialisté 25 000 Kč Rozpočtáři specialisté Rozpočtář specialista. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 38000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce:, -Zpracování nabídek, nastudování podmínek zadání, kalkulace nákladů, zpracování nabídkového rozpočtu, Požadujeme:, -SŠ/VŠ stavební, -Pokročilá práce na PC, -Dobrá znalost oceňování stavebních prací, -Spolehlivost, -Pracovitost, -Ochota se učit, -Znalost programů: KROS, RTS, ASPE. Pracoviště: Sam silnice a mosty a.s., Máchova, č.p. 1129, 470 01 Česká Lípa 1. Informace: Veronika Slavíková, +420 606 071 092. Výroba - Výroba Manipulační dělníci ve výrobě 100 Kč Manipulační dělníci ve výrobě Expedient/ka. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Neurčeno, úvazek: . Mzda min. 100 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Popis práce: příprava zboží pro rozvoz - dle nakládacích listů., Požadavek: minimálně vyučení, pečlivost, spolehlivost., Pracovní doba:, PÁ + SO - 19:00 - 03:00 hod., První kontakt telefonicky nebo emailem. , Vhodné i pro zletilé studenty, ženy a muže na rodičovské dovolené, starobní důchodce.. Pracoviště: Jizerské pekárny, spol. s r. o. - česká lípa děčínská, Děčínská, č.p. 1699, 470 01 Česká Lípa 1. Informace: Lenka Svobodová, +420 487 820 400.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Zámek Zákupy

Zámek Zákupy oslavil výročí 100 let v majetku samostatného českého státu

Kryštof Bogar, dvojnásobný mistr světa v orientačních závodech na horských kolech (MTBO –  (mountainbike orienteering), naprosto suverénně obhájil loňské prvenství a stal se sportovním králem českolipského okresu za rok 2017.

Nominujte do ankety Nejúspěšnější sportovec

Město Česká Lípa připravuje osvětový web o kardiovaskulárních chorobách

Česká Lípa – Srdce je jedním z nejdůležitějších lidských orgánů. Upozornit občany na nebezpečí spojená s takzvanými civilizačními chorobami má za úkol webová prezentace Srdce Lípy, kterou pro město za bezmála půl milionu korun připravuje firma Pears Health Cyber. Před nástupem do funkce starostky pro ni pracovala dosavadní starostka Romana Žatecká (ČSSD).

Naši prvňáci: Ve středu se představí prvňáčci ze ZŠ Horní Libchava

Českolipsko – Ve středu 21. listopadu přinese tištěný Českolipský deník čtenářům další díl druhého ročníku seriálu Naši prvňáci. V následujících týdnech až do konce prvního pololetí v lednu naleznete pravidelně každou středu v tištěném vydání Českolipského deníku fotografie prvňáků ze škol na Českolipsku.

Dobromysl slaví své kulatiny. Pomáhá pacientům už deset let

Liberecký kraj – Povzbudit nemocné při vyšetření, dopřát jim lidský kontakt nebo s nimi třeba pěstovat květiny přicházejí do liberecké krajské nemocnice dobrovolníci sdružení Dobromysl, a to už deset let.

FOTO: Kryštof zahrál akusticky. Fanoušci si užili koncert tentokrát v sedě

Česká Lípa –  Richard Krajčo a jeho parta z kapely Kryštof v neděli v České Lípě dokázali, proč jsou jednou z nejoblíbenějších tuzemských kapel. Jejich koncert v rámci Jenom písničky tour byl řadu měsíců beznadějně vyprodaný.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT