VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Bude ve Sloupu unikátní rozhledna? Občané i zastupitelé souhlasí, úředníci jsou proti.

SLOUP V ČECHÁCH - Během nedávného rozhovoru s představiteli obce Sloup v Čechách o přípravách obce na letní sezónu jsme narazili také na jeden dosud nevyřešený problém. Na skalní vyhlídce přímo naproti hradu se mezi borovicemi skrývá dost odpudivá ruina bývalé chaty Na Stráži, která vyhořela během silvestrovských oslav v roce 2000. Jedná se o značně exponované místo především z hlediska krajinného, přes areál bývalé chaty vede i červeně značená turistická cesta. Na prostou otázku Co s tím bude? zazněla z úst starosty Jaromíra Studničky překvapivá odpověď: majitel pozemku zde ve spolupráci s mobilním operátorem v současné době připravuje výstavbu nové chaty s rozhlednou!

19.5.2007
SDÍLEJ:

Tak vypadala bývalá chata Na Stráži koncem března 2007.Už brzy by se tu měla začít stavět nová výletní restaurace.Foto: Foto Deník/ Marie Čcheidzeová

Z další diskuze ovšem vyplynulo, že tato odpověď může překvapit každého - kromě místních občanů. Jak nám sdělil starosta obce J. Studnička i místostarostka J. Pejčinovičová, Sloupští už s celým záměrem byli podrobně seznámeni během roku 2006.

Zabývali se jím nejen zastupitelé, ale bylo vyhlášeno i cosi jako místní referendum, přesněji řečeno byl organizován důkladný průzkum, během něhož se ke stavbě chaty s rozhlednou měli možnost vyjádřit prakticky všichni obyvatelé. A výsledek byl jednoznačný: drtivá většina občanů vyjádřila se stavbou souhlas. Důvod, proč vznikl nápad stavět chatu s rozhlednou, je přitom velice prostý.

Názornou odpověď poskytují mapy, vytvořené na základě měření, které zde byly provedeno během přípravných prací investora stavby rozhledny - společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. Většina katastru obce Sloup a přilehlého okolí na těchto mapách vypadá jako území, jaká bývala zakreslována na počátku historických objevitelských cest. Chybí už jen ono pověstné Hic sunt leones…

Nejde jen o pokrytí, respektive nepokrytí území signály všech tří mobilních operátorů, problémy má i záchranný integrovaný systém. A to už je opravdu na pováženou. Nejen pro život místních obyvatel a práci obecního zastupitelstva, ale i z hlediska zajištění služeb a bezpečnosti pro tisíce turistů a návštěvníků Sloupu.

Tolik tedy ze Sloupu. Abychom se mohli zabývat konkrétní stavbou, musíme se ale seznámit se záměry investorů. Pokud jde o penzion, je jím nynější majitel pozemku, na němž stávala chata Na Stráži, pan Tomislav Procházka ml.. V případě rozhledny se jedná o výše zmíněný T-Mobile. Přípravu obou staveb a jejich realizaci zajišťuje firma Real - Invest CL a.s. A tak v pobočce firmy v českolipské Mariánské ulici usedáme ke stolu s paní Světlanou Žítkovou, která se přípravou stavby zabývá již od roku 2003. Před námi leží studie, jejíž autorem je českolipský architekt Ing.arch. Miroslav Pavljuk. Musím přiznat, že návrh výletní restaurace s rozhlednou už na první pohled působí jako citlivé řešení stavby v tak výjimečné lokalitě. „ Autor se snažil maximálně respektovat přírodní i krajinné poměry v daném místě,“ ukazuje na předloženém návrhu S. Žítková. „Jako hlavní materiál je zvoleno dřevo a pískovec, který by měl být použit na obložení spodních částí stavby. Aby stavba co nejvíce splynula s krajinou, je samotná rozhledna opticky rozdělena do tří částí“. První, končící zhruba ve dvou pětinách z celkové 40-ti metrové výšky věže, je určena horní hranicí korun okolních stromů. Další, již poněkud subtilnější část s pokračujícím venkovním schodištěm, je ukončena vyhlídkovou plošinou ve výšce necelých 30 metrů. Zbylých deset výškových metrů má sloužit pro umístění vysílacího zařízení. Za zmínku stojí také fakt, že přístup pro obsluhující personál bude veden, stejně jaké veškeré kabely a další zařízení mobilních operátorů, vnitřkem tubusu rozhledny. Tedy zcela odděleně od míst, kam bude mít přístup veřejnost. Výhodou je i nejen souhlas s realizací stavby z hlediska bezpečnosti leteckého provozu, ale příslušné instituce dokonce nepožadují ani tzv. denní značení červenými a bílými pruhy, takže při použití stříbřitě kovového nátěru může vysílač maximálně splynout s krajinou. Zde stojí za zmínku, že společnost Real - Invest CL a.s. se v poslední době podílela na realizaci dvou nových rozhleden v severočeském regionu. V roce 2003 to byla rozhledna na Sokolím vrchu na Děčínsku a po ní jako zatím poslední následovala rozhledna „Nisanka“, postavená na výšině mezi Lučany a Novou Vsí nad Nisou, která byla slavnostně otevřena 5. května 2007. A S. Žítková dodává:„Stejný princip optického rozdělení stavby na tři části uplatnil architekt i v případě penzionu s restaurací, jehož vzhledové členění vychází z toho, že bude postaven na skále, viditelně rozdělené dvěmi puklinami.“ „Snažili jsme se provést přípravu stavby tak důkladně, jak to jen šlo, a opravdu nezanedbat jediný detail,“ říká dále S. Žítková. Její slova potvrzují předložené podklady, na nichž jsou zachyceny nejen všechny detaily potřebných sítí, které bude třeba na skalní vrchol přivést, ale i doslova každý strom, rostoucí v místě budoucí stavby a jejího nejbližšího okolí. „Zajistili jsme například nejen geologický, ale dokonce i radarový průzkum skalního masívu, abychom mohli bezpečně vyloučit možnost puklin, které by stavbu ohrozily.“ Další zásadní otázkou bylo zásobování vodou a vyřešení kanalizace. Jak dokládají pamětníci, právě tato otázka byla největším problémem, s nímž se potýkal i provoz bývalé chaty Na Stráži. Zde si S. Žítková nemůže vynachválit spolupráci s novoborským projektantem Ing. Josefem Folbrechtem, jehož řešení by mělo zajistit bezpečný chod restaurace i penzionu s kapacitou 10 lůžek. Zdá se tedy, že stavbě už nic nebrání. Zatímco ale v případě penzionu je zahájení stavby v brzké době již reálné, neplatí to v otázce rozhledny. V podstatě jde o další překvapení, kterým se všichni zúčastnění cítí dost zaskočeni. Dejme ale opět slovo S. Žítkové: „Měli jsme už všechny podklady, všechna souhlasná vyjádření - počínaje stanoviskem obce až po expertízu z hlediska zásahu do krajinného rázu.“ Chyběl už jen souhlas k umístění stavby z hlediska ochrany krajinného rázu, o než firma Real - Invest CL a.s. požádala dne 16. ledna 2007 odbor životního prostředí MěÚ v Novém Boru, do jehož pravomocí území obce Sloup spadá. A zmíněný odbor vydal 30. 3. 2007 příslušné rozhodnutí - jímž se souhlas neuděluje… Proč? „Těžko si to můžeme vysvětlit,“ odpovídá S.Žítková.“

Jednali jsme s OŽP v Novém Boru od samého počátku. První společná schůzka všech zainteresovaných zástupců se například konala ve Sloupu v červnu roku 2006 a my jsme tam pozvali i pracovníky zmíněného odboru, ačkoliv to nebyla naše povinnost. Již zde bylo ze strany OŽP konstatováno, že hlavní důraz budou klást na souhlas obce. V průběhu příprav jsme s nimi neustále jednali a dodali jsme jim všechny podklady, které požadovali, včetně kompletní studie krajiny s fotomontáží stavby rozhledny.

Tuto skutečnost dokládá i to, že v průběhu řízení nebylo svoláno místní šetření, neboť jak se uvádí v Rozhodnutí :“….. vzhledem k tomu, že záměr dané stavby byl několikrát projednáván a byla také orgánem ochrany přírody prováděna v dané lokalitě v obci Sloup v Čechách terénní šetření….. “ A čím je tedy negativní stanovisko OŽP MěÚ v Novém Boru podloženo? V závěrečném zdůvodnění se m.j. píše: „Blízkost zamýšlené stavby rozhledny a Skalního hradu je vzdušnou čarou cca 350 m, což by znamenalo, že téměř při všech pohledech na Skalní hrad bude v jeho sousedství vidět rovněž rozhledna. Vzhledem k naprosto odlišnému charakteru obou staveb, považujeme realizaci rozhledny za významný - silně negativní zásah do krajinného rázu. Při pohledu z vyhlídkového ochozu Skalního hradu bude v přímém pohledu právě nedaleká rozhledna. Tuto skutečnost považujeme rovněž za negativní zásah do krajinného rázu.......Dále stavba velmi silně ovlivní identitu místa a výraznost a neopakovatelnost jeho scenerie, a tím i harmonické měřítko a vztahy v krajině.“ Zde si nemohu odpustit subjektivní poznámku: když jsem se dozvěděla o záměru stavět proti hradu rozhlednu, mojí první reakcí byla otázka, zda se něco takového bude do této mimořádné krajiny hodit. Ovšem když mi pak představitelé Sloupu ukázali architektonickou studii, subjektivní pochybnosti značně vybledly… Držme se ale objektivních skutečností. A s nimi přicházejí opět pochybnosti, i když jiného rázu. V třístránkovém textu „Rozhodnutí“ není jakákoliv zmínka o architektonickém řešení navrhované stavby.

Zato je tu citováno „Expertizní stanovisko z hlediska zásahu o krajinného rázu“, zpracované Ing. Marcelou Tomíčkovou z Prahy ( spolupracovnicí Ing.arch. Vorla, který je v ČR pokládán za největšího odborníka na expertizní stanoviska z hlediska zásahu do krajinného rázu ). Z citátů uveďme: „…ze znaků přírodní charakteristiky nebude mít nová stavba podstatnější vliv na ZCHÚ ani další přírodní hodnoty…“A na závěr: „Umístění výškové bodové stavby na terénní dominantu lokálního významu bude představovat zásah do krajinného rázu. Tento zásah nebude znamenat podstatné ovlivnění cenných znaků a hodnot.“


A fakt, který jsme možná měli uvést na prvním místě: „Rozhodnutí“, zpracované Bohumilou Krenickou a podepsané vedoucí OŽP v N.Boru Ing. Renatou Václavíkovou, bylo vydáno 15 dnů po skončení (i prodloužené) zákonné lhůty pro odpověď, jež uplynula od podání žádosti Real - Investu CL a.s. o souhlas se stavbou. (Pro úplnost dodejme, že pověřenou pracovnici nebylo možno zastihnout, neboť den vydání „Rozhodnutí“ byl posledním dnem, kdy byla v zaměstnání před nástupem na několikaměsíční léčbu). S tím souvisí i další fakt: investor stavby rozhledny, společnost T-Mobile Czech Republic, a.s., podal proti „Rozhodnutí“ odvolání. Takový je současný stav. Samozřejmě se dalo očekávat, že stavba takového druhu - ať už bude koncipována jakkoli - je-li situována na takové místo, nutně vzbudí vlnu emocí a nejrůznějších reakcí. V době, kdy na jedné straně například plánované či už realizované dálnice trvale poškozují charakter rozsáhlých krajinných celků nebo„zásluhou“ těžařů mizí z obrazu naší země celé hory a kdy na straně druhé hlava státu proklamuje svůj záměr nechat se veřejně připoutat na protest proti národně-knihovní „chobotnici“, to ani nepřekvapuje. Anebo bychom si také mohli položit otázku, jak mohla být například kdysi v Ústí n.L. proti hradu Střekovu postavena známá Větruše? Nebo si představit panorama Karlových Var bez místních rozhleden… O koexistenci pražských Hradčan a Petřínské rozhledny ani nemluvě.
Jistě, každý příměr může kulhat.Ale může se také stát, že časem bude panoráma Sloupu na nějakém exponovaném místě „krášlit“ typický ocelový stožár s vysílači mobilních operátorů. Proč ne? Česká a Moravská krajina se už ježí stovkami takových doplňků, takže sem podobná stavba možná zapadne lépe…

19.5.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Gastronomie - Gastronomie Kuchař/pizzař 20 000 Kč

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) Kuchař (kromě šéfkuchařů). Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: . Pracoviště: Hana hartigová - turistická ubytovna termit, Bezdězská, č.p. 260, 472 01 Doksy. Informace: Hana Hartigová, +420 602 354 379.

Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství - Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství 12 500 Kč

Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12500 kč, mzda max. 16000 kč. Volných pracovních míst: 9. Poznámka: Místo výkonu práce: Chlum a Popelov, Jedná se o sklizeň ovoce, řez ovocných stromů, výška stromů 4 -5 m., Kontakt pouze telefonicky (od 7:00 do 17:00) !!!!! Na pracovišti není přítomna odpovědná osoba. Setkání v okrese Česká Lípa bude zrealizováno dle předchozí telefonické domluvy., Vhodné pro cizince.. Pracoviště: Dorapo s.r.o. - chlum a popelov, 472 01 Doksy. Informace: Mykhailo Radetskyi, +420 775 291 102.

Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství - Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství 10 000 Kč

Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě Pomocný pracovník v zemědělství. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 10000 kč, mzda max. 13000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce Ranč Heřmaničky u České Lípy, Místo vhodné i pro osoby OZP - vymezená chráněná pracovní místa. Nabízíme práci na plný či na zkrácený úvazek. , Jedná se o drobné práce, zkušenost v zemědělství vítána., Schůzku nutné domluvit předem telefonicky!, Vyučení v oboru zemědělství výhodou!. Pracoviště: Ing. vladimír matoušek - ranč heřmaničky, 470 01 Česká Lípa 1. Informace: Vladimír Matoušek, +420 608 023 223.

Výroba - Výroba Manipulační dělníci ve výrobě 110 Kč

Manipulační dělníci ve výrobě Manipulant. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 110 kč, mzda max. 143 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Požadujeme : vzdělání střední s výučním listem, oprávnění k obsluze VZV- praxe VÝHODOU, spolehlivost, zručnost, profesní životopis pro výběrové řízení., Nabízíme : pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení. Práci v perspektivní dynamicky se rozvíjející společnosti, nový moderní výrobní závod, závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele, masáže hrazené zaměstnavatelem, pitný režim zdarma, příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění, příjemné pracovní prostředí, zajímavou a zodpovědnou práci, 5 týdnů dovolené., První kontakt emailem nebo osobně.. Pracoviště: Modus, spol. s r.o. - areál bývalé žosky, Dubická, č.p. 3274, 470 01 Česká Lípa 1. Informace: Radka Tučková, +420 484 847 121.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Kvetoucí lekníny v liberecké botanické zahradě. Snímek je z 8. srpna.
11

Český ráj ukrývá království leknínů. Pečuje o něj celá rodina

Videosouhrn 17. srpna 2018

Surovec s kočárkem a 17 ukradených kol za měsíc: prohlédněte si videa dne

V Náhlově oslaví už po desáté zdejší Horní vsi

Ralsko – Odlehlá obec, která by nebýt nadšenců možná zanikla. V malé obci Náhlov u Ralska od devadesátých let minulého století probíhá „renesance“ po odchodu sovětských vojsk a v sobotu zde už po desáté vypukne Oslava Horních vsí.

Hana Mrklasová si splnila sen. Otevřela si vlastní květinářství

Liberecký kraj /ROZHOVOR/– Pokud procházíte jabloneckou Podhorskou ulicí a máte rádi květiny, určitě vás zaujme výloha květinářství Z Herbáře. Jeho majitelku Hanu Mrklasovou to k floristice vábilo celý život a nakonec se rozhodla splnit si svůj sen a podělit se o svou lásku ke květinám s ostatními. Váže květiny i pro nevěsty. „Nejraději mám moment, kdy předávám svatební kytici právě nevěstě. Je to totiž šťastná chvíle. Květina je pro ni doplněk, který si pečlivě vybírá,“ říká Mrklasová.

Převážela z Polska léky, měly posloužit při výrobě drog

Liberecký kraj – Pořádnou alergii by musela mít pětadvacetiletá žena z Královéhradeckého kraje, aby spotřebovala všech 5200 tablet léku Cirrus. S igelitkou plnou antialergika vezeného z Polska ji zadrželi celníci v Hrádku nad Nisou.

Flašinetáři to „roztočili“. 9. ročník mezinárodního festivalu trval dva dny

Liberecký kraj – Na sever Čech se sjeli flašinetáři z několika zemí. 

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT