VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Bude ve Sloupu unikátní rozhledna? Občané i zastupitelé souhlasí, úředníci jsou proti.

SLOUP V ČECHÁCH - Během nedávného rozhovoru s představiteli obce Sloup v Čechách o přípravách obce na letní sezónu jsme narazili také na jeden dosud nevyřešený problém. Na skalní vyhlídce přímo naproti hradu se mezi borovicemi skrývá dost odpudivá ruina bývalé chaty Na Stráži, která vyhořela během silvestrovských oslav v roce 2000. Jedná se o značně exponované místo především z hlediska krajinného, přes areál bývalé chaty vede i červeně značená turistická cesta. Na prostou otázku Co s tím bude? zazněla z úst starosty Jaromíra Studničky překvapivá odpověď: majitel pozemku zde ve spolupráci s mobilním operátorem v současné době připravuje výstavbu nové chaty s rozhlednou!

19.5.2007
SDÍLEJ:

Tak vypadala bývalá chata Na Stráži koncem března 2007.Už brzy by se tu měla začít stavět nová výletní restaurace.Foto: Foto Deník/ Marie Čcheidzeová

Z další diskuze ovšem vyplynulo, že tato odpověď může překvapit každého - kromě místních občanů. Jak nám sdělil starosta obce J. Studnička i místostarostka J. Pejčinovičová, Sloupští už s celým záměrem byli podrobně seznámeni během roku 2006.

Zabývali se jím nejen zastupitelé, ale bylo vyhlášeno i cosi jako místní referendum, přesněji řečeno byl organizován důkladný průzkum, během něhož se ke stavbě chaty s rozhlednou měli možnost vyjádřit prakticky všichni obyvatelé. A výsledek byl jednoznačný: drtivá většina občanů vyjádřila se stavbou souhlas. Důvod, proč vznikl nápad stavět chatu s rozhlednou, je přitom velice prostý.

Názornou odpověď poskytují mapy, vytvořené na základě měření, které zde byly provedeno během přípravných prací investora stavby rozhledny - společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. Většina katastru obce Sloup a přilehlého okolí na těchto mapách vypadá jako území, jaká bývala zakreslována na počátku historických objevitelských cest. Chybí už jen ono pověstné Hic sunt leones…

Nejde jen o pokrytí, respektive nepokrytí území signály všech tří mobilních operátorů, problémy má i záchranný integrovaný systém. A to už je opravdu na pováženou. Nejen pro život místních obyvatel a práci obecního zastupitelstva, ale i z hlediska zajištění služeb a bezpečnosti pro tisíce turistů a návštěvníků Sloupu.

Tolik tedy ze Sloupu. Abychom se mohli zabývat konkrétní stavbou, musíme se ale seznámit se záměry investorů. Pokud jde o penzion, je jím nynější majitel pozemku, na němž stávala chata Na Stráži, pan Tomislav Procházka ml.. V případě rozhledny se jedná o výše zmíněný T-Mobile. Přípravu obou staveb a jejich realizaci zajišťuje firma Real - Invest CL a.s. A tak v pobočce firmy v českolipské Mariánské ulici usedáme ke stolu s paní Světlanou Žítkovou, která se přípravou stavby zabývá již od roku 2003. Před námi leží studie, jejíž autorem je českolipský architekt Ing.arch. Miroslav Pavljuk. Musím přiznat, že návrh výletní restaurace s rozhlednou už na první pohled působí jako citlivé řešení stavby v tak výjimečné lokalitě. „ Autor se snažil maximálně respektovat přírodní i krajinné poměry v daném místě,“ ukazuje na předloženém návrhu S. Žítková. „Jako hlavní materiál je zvoleno dřevo a pískovec, který by měl být použit na obložení spodních částí stavby. Aby stavba co nejvíce splynula s krajinou, je samotná rozhledna opticky rozdělena do tří částí“. První, končící zhruba ve dvou pětinách z celkové 40-ti metrové výšky věže, je určena horní hranicí korun okolních stromů. Další, již poněkud subtilnější část s pokračujícím venkovním schodištěm, je ukončena vyhlídkovou plošinou ve výšce necelých 30 metrů. Zbylých deset výškových metrů má sloužit pro umístění vysílacího zařízení. Za zmínku stojí také fakt, že přístup pro obsluhující personál bude veden, stejně jaké veškeré kabely a další zařízení mobilních operátorů, vnitřkem tubusu rozhledny. Tedy zcela odděleně od míst, kam bude mít přístup veřejnost. Výhodou je i nejen souhlas s realizací stavby z hlediska bezpečnosti leteckého provozu, ale příslušné instituce dokonce nepožadují ani tzv. denní značení červenými a bílými pruhy, takže při použití stříbřitě kovového nátěru může vysílač maximálně splynout s krajinou. Zde stojí za zmínku, že společnost Real - Invest CL a.s. se v poslední době podílela na realizaci dvou nových rozhleden v severočeském regionu. V roce 2003 to byla rozhledna na Sokolím vrchu na Děčínsku a po ní jako zatím poslední následovala rozhledna „Nisanka“, postavená na výšině mezi Lučany a Novou Vsí nad Nisou, která byla slavnostně otevřena 5. května 2007. A S. Žítková dodává:„Stejný princip optického rozdělení stavby na tři části uplatnil architekt i v případě penzionu s restaurací, jehož vzhledové členění vychází z toho, že bude postaven na skále, viditelně rozdělené dvěmi puklinami.“ „Snažili jsme se provést přípravu stavby tak důkladně, jak to jen šlo, a opravdu nezanedbat jediný detail,“ říká dále S. Žítková. Její slova potvrzují předložené podklady, na nichž jsou zachyceny nejen všechny detaily potřebných sítí, které bude třeba na skalní vrchol přivést, ale i doslova každý strom, rostoucí v místě budoucí stavby a jejího nejbližšího okolí. „Zajistili jsme například nejen geologický, ale dokonce i radarový průzkum skalního masívu, abychom mohli bezpečně vyloučit možnost puklin, které by stavbu ohrozily.“ Další zásadní otázkou bylo zásobování vodou a vyřešení kanalizace. Jak dokládají pamětníci, právě tato otázka byla největším problémem, s nímž se potýkal i provoz bývalé chaty Na Stráži. Zde si S. Žítková nemůže vynachválit spolupráci s novoborským projektantem Ing. Josefem Folbrechtem, jehož řešení by mělo zajistit bezpečný chod restaurace i penzionu s kapacitou 10 lůžek. Zdá se tedy, že stavbě už nic nebrání. Zatímco ale v případě penzionu je zahájení stavby v brzké době již reálné, neplatí to v otázce rozhledny. V podstatě jde o další překvapení, kterým se všichni zúčastnění cítí dost zaskočeni. Dejme ale opět slovo S. Žítkové: „Měli jsme už všechny podklady, všechna souhlasná vyjádření - počínaje stanoviskem obce až po expertízu z hlediska zásahu do krajinného rázu.“ Chyběl už jen souhlas k umístění stavby z hlediska ochrany krajinného rázu, o než firma Real - Invest CL a.s. požádala dne 16. ledna 2007 odbor životního prostředí MěÚ v Novém Boru, do jehož pravomocí území obce Sloup spadá. A zmíněný odbor vydal 30. 3. 2007 příslušné rozhodnutí - jímž se souhlas neuděluje… Proč? „Těžko si to můžeme vysvětlit,“ odpovídá S.Žítková.“

Jednali jsme s OŽP v Novém Boru od samého počátku. První společná schůzka všech zainteresovaných zástupců se například konala ve Sloupu v červnu roku 2006 a my jsme tam pozvali i pracovníky zmíněného odboru, ačkoliv to nebyla naše povinnost. Již zde bylo ze strany OŽP konstatováno, že hlavní důraz budou klást na souhlas obce. V průběhu příprav jsme s nimi neustále jednali a dodali jsme jim všechny podklady, které požadovali, včetně kompletní studie krajiny s fotomontáží stavby rozhledny.

Tuto skutečnost dokládá i to, že v průběhu řízení nebylo svoláno místní šetření, neboť jak se uvádí v Rozhodnutí :“….. vzhledem k tomu, že záměr dané stavby byl několikrát projednáván a byla také orgánem ochrany přírody prováděna v dané lokalitě v obci Sloup v Čechách terénní šetření….. “ A čím je tedy negativní stanovisko OŽP MěÚ v Novém Boru podloženo? V závěrečném zdůvodnění se m.j. píše: „Blízkost zamýšlené stavby rozhledny a Skalního hradu je vzdušnou čarou cca 350 m, což by znamenalo, že téměř při všech pohledech na Skalní hrad bude v jeho sousedství vidět rovněž rozhledna. Vzhledem k naprosto odlišnému charakteru obou staveb, považujeme realizaci rozhledny za významný - silně negativní zásah do krajinného rázu. Při pohledu z vyhlídkového ochozu Skalního hradu bude v přímém pohledu právě nedaleká rozhledna. Tuto skutečnost považujeme rovněž za negativní zásah do krajinného rázu.......Dále stavba velmi silně ovlivní identitu místa a výraznost a neopakovatelnost jeho scenerie, a tím i harmonické měřítko a vztahy v krajině.“ Zde si nemohu odpustit subjektivní poznámku: když jsem se dozvěděla o záměru stavět proti hradu rozhlednu, mojí první reakcí byla otázka, zda se něco takového bude do této mimořádné krajiny hodit. Ovšem když mi pak představitelé Sloupu ukázali architektonickou studii, subjektivní pochybnosti značně vybledly… Držme se ale objektivních skutečností. A s nimi přicházejí opět pochybnosti, i když jiného rázu. V třístránkovém textu „Rozhodnutí“ není jakákoliv zmínka o architektonickém řešení navrhované stavby.

Zato je tu citováno „Expertizní stanovisko z hlediska zásahu o krajinného rázu“, zpracované Ing. Marcelou Tomíčkovou z Prahy ( spolupracovnicí Ing.arch. Vorla, který je v ČR pokládán za největšího odborníka na expertizní stanoviska z hlediska zásahu do krajinného rázu ). Z citátů uveďme: „…ze znaků přírodní charakteristiky nebude mít nová stavba podstatnější vliv na ZCHÚ ani další přírodní hodnoty…“A na závěr: „Umístění výškové bodové stavby na terénní dominantu lokálního významu bude představovat zásah do krajinného rázu. Tento zásah nebude znamenat podstatné ovlivnění cenných znaků a hodnot.“


A fakt, který jsme možná měli uvést na prvním místě: „Rozhodnutí“, zpracované Bohumilou Krenickou a podepsané vedoucí OŽP v N.Boru Ing. Renatou Václavíkovou, bylo vydáno 15 dnů po skončení (i prodloužené) zákonné lhůty pro odpověď, jež uplynula od podání žádosti Real - Investu CL a.s. o souhlas se stavbou. (Pro úplnost dodejme, že pověřenou pracovnici nebylo možno zastihnout, neboť den vydání „Rozhodnutí“ byl posledním dnem, kdy byla v zaměstnání před nástupem na několikaměsíční léčbu). S tím souvisí i další fakt: investor stavby rozhledny, společnost T-Mobile Czech Republic, a.s., podal proti „Rozhodnutí“ odvolání. Takový je současný stav. Samozřejmě se dalo očekávat, že stavba takového druhu - ať už bude koncipována jakkoli - je-li situována na takové místo, nutně vzbudí vlnu emocí a nejrůznějších reakcí. V době, kdy na jedné straně například plánované či už realizované dálnice trvale poškozují charakter rozsáhlých krajinných celků nebo„zásluhou“ těžařů mizí z obrazu naší země celé hory a kdy na straně druhé hlava státu proklamuje svůj záměr nechat se veřejně připoutat na protest proti národně-knihovní „chobotnici“, to ani nepřekvapuje. Anebo bychom si také mohli položit otázku, jak mohla být například kdysi v Ústí n.L. proti hradu Střekovu postavena známá Větruše? Nebo si představit panorama Karlových Var bez místních rozhleden… O koexistenci pražských Hradčan a Petřínské rozhledny ani nemluvě.
Jistě, každý příměr může kulhat.Ale může se také stát, že časem bude panoráma Sloupu na nějakém exponovaném místě „krášlit“ typický ocelový stožár s vysílači mobilních operátorů. Proč ne? Česká a Moravská krajina se už ježí stovkami takových doplňků, takže sem podobná stavba možná zapadne lépe…

19.5.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Výroba - Výroba Lakýrníci 23 600 Kč

Lakýrníci automobilů a jiných vozidel Lakýrník. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23600 kč. Volných pracovních míst: 50. Poznámka: Pracovní náplň, -velkoplošné nátěry základním nátěrem, mezivrstvou, vrchním nátěrem, konečné plošné lakování,vrchní lak, -základní a vrchní nátěry konstrukčních prvků, -odstraňování přetoků a zbytků barvy, -opravy vad finálního nátěru včetně laku, -měření vrstvy nátěru, mřížková zkouška, měření lesku, -vystříkávání dutin, Požadujeme, -vyučení v oboru lakýrník (výhodou), -praxe v oboru minimálně 2 roky, Nabízíme, -Zázemí v rozvíjející se nadnárodní společnosti, -Možnost dalšího profesního růstu , -Týden dovolené navíc (tedy 25 dnů dovolené ročně), -Měsíční prémie za výsledky práce a odměny za Kaizeny (resp. změny k lepšímu), -Roční výkonnostní odměnu , -Příspěvek na životní a penzijní pojištění po odpracovaném roce , -Dotované závodní stravování, -Zdravotní péče včetně očkování proti chřipce, -Sportovní a kulturní aktivity , -Zvýhodněné mobilní tarify, Pozice je vhodná i pro cizince., První kontakt emailem!. Pracoviště: Bombardier transportation czech republic a.s. - 001, Svatopluka Čecha, č.p. 1205, 470 01 Česká Lípa 1. Informace: Michaela Mádlová Knazovič, +420 487 802 607.

Výroba - Výroba Manipulační dělníci ve výrobě 117 Kč

Manipulační dělníci ve výrobě Manipulant. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 117 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce, -obsluha a základní preventivní údržba a oprava manipulační techniky a užitkových vozidel výroby, -udržování manipulační techniky, užitkových vozidel výroby a pracovních (manipulačních a skladových) prostor v řádném technickém stavu a vedení záznamů o jejich provozu, -vedení řádné a včasné evidence a dokumentace směnových výsledků, -odpovědnost za svěřený materiál, nářadí a osobní ochranné pracovní pomůcky, -dodržování bezpečnosti práce, požárních předpisů a prevenci vzniku úrazů a neshod v rámci BOZP, PO a nakládání s odpady, -dodržování norem, bezpečnostních a jiných provozních a legislativních předpisů, postupů a pokynů, -dodržování kvality výstupů dle stanovených norem/vzorků, -hlášení poruch, závad, nedostatků, připomínek přímému nadřízenému, -ostatní činnosti dle pokynů nadřízeného, Požadujeme, -SOU, -praxe: min. 1 rok , -ŘP skupiny B, oprávnění VZV, -ŘP skupiny C, D, E, T výhodou, -pozornost, pečlivost, odpovědnost, Nabízíme, -v první fázi pracovní poměr na dobu určitou, -dvousměnný, týdenní pracovní doba 37,5 hodiny, -základní mzda + měsíční prémie, -finanční benefity, -obědy zdarma/příspěvek na stravování, příspěvek na dopravu, -2 dny indispozičního volna, -možnost podílet se na rozvoji oddělení/firmy, -osobní růst a pravidelné vzdělávání, -příspěvek na dopravu, V případě, že Vás naše nabídka zaujala, zašlete strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem na emailovou adresu kariera@praktiksystem.cz. Vaše žádosti o pracovní pozici vyhodnotíme a do 14 dnů Vás budeme informovat o stavu výběrového řízení.. Pracoviště: Praktik system s.r.o. - 001, Pod Vinicí, č.p. 81, 471 27 Stráž pod Ralskem. Informace: kariera@praktiksystem.cz, .

Management - Management Vedoucí 15 000 Kč

Řídící pracovníci v maloobchodě Vedoucí stravovacího úseku. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Neurčeno, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: požadujeme:, -vyucení v oboru, ci praxi v pohostinství, -plný nebo cástecní pracovní úvazek, -schopnost práce na PC (na restauracní systém AGNIS budete zaškoleni), -samostatnost, zodpovednost, casová flexibilita a trestní bezúhonnost, -hmotná zodpovednost za skladové zásoby je podmínkou nástupu, -výhodou bydlište Doksy a okolí, NABÍZÍME zajímavou práci v perspektivní společnosti, zajímavé platové ohodnocení a dobrý kolektiv., NÁSTUP možný od 26.3.2018, Strukturované životopisy zasílejte na email: prace@posluvmlyn.cz, Kontakt: 734 596 586. Pracoviště: Rekreační areál poslův mlýn, Poslův mlýn, č.p. 976, 472 01 Doksy. Informace: prace@posluvmlyn.cz, +420 734 596 586.

Administrativa - Administrativa Sekretářka, sekretář 20 000 Kč

Sekretáři (všeobecní) Asistent (-ka) vedoucího závodu. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hledáme vhodnou kandidátku či kandidáta na pozici technický asistent (-ka) vedoucího závodu. Náplní práce je vyřizování administrativních záležitostí, spolupráce se závody v ČR, SR a Německu, komunikace s úřady státní správy, samostatné řešení úkolů, zodpovědnost za provoz kanceláře vedoucího závodu. , Pozice je vhodná i pro absolventy.. Pracoviště: Apollo metal, spol. s r. o.- brniště, 471 29 Brniště. Informace: Tomáš Truxa, +420 721 062 335.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto.

Cvikov držel s favoritem krok jen první půlku

Jeviště milánského Teatra Gerolama, kde probíhala výstava sklářské společnosti Lasvit, ozdobila soška dřevěného koně.
6

FOTO: Kabaret monster od Lasvitu uspěl v Miláně

Českolipské muzeum vystaví Trofeje Excursionsclubu

Česká Lípa - Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě otevírá ve středu 25. dubna v 16 hodin v Maštálkově výstavní síni výstavu Trofeje Excursionsclubu.

Lidé chtěli měřit rychlost na Macháči i na Ještědu

Liberecký kraj - I letos se policie v Libereckém kraji zapojila do celostátní akce Speed Marathon, v rámci které měří rychlost na základě tipů veřejnosti.

„U nás může rozkvést ten, kdo by v jiném souboru odumřel,“ říká Alena Pešková

Liberecký kraj – Ta působí jako šéfka libereckého baletu, který je nejmenším souborem v České republice. 

Věřím, že divizi zachráníme, říká předseda Arsenalu

Česká Lípa - Na čtrnáctou příčku divizní tabulky (skupina B) klesli po sobotní porážce s Motorletem (0:3) fotbalisté českolipského Arsenalu.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT