Hana Moudrá
starostka České Lípy

1. Každoročně mě osobně těší dokončené investiční akce. Zde bych zmínila dokončení již druhé etapy Cyklostezky Varhany, na kterou se svazku obcí podařilo získat nemalou dotaci státu. Rovněž investice do našich škol hrály důležitou roli. Za zmínku stojí optimalizovaný systém městské autobusové dopravy. I přes počáteční strasti se domnívám, že se nám v České Lípě daří vytvořit systém, který občanům pomáhá v jejich každodenním koloběhu. Z významných změn pro občany stojí jistě za zmínku, že rušíme pro rok 2010 poplatky za komunální odpad. Rozhodli tak českolipští zastupitelé a věříme, že Českolipané tento krok uvítají.

2. Na druhou stranu nás samozřejmě nemůžou těšit ty investice, které se nepodařilo dotáhnout do konce. Ty, které musely být přesunuty do následujícího roku, se budeme snažit dokončit. Jedná se například o některé dopravní stavby ve městě.

3. Chceme se soustředit na zajištění dostatečně kvalitních služeb pro své obyvatele. Budeme pokračovat v rozvoji města, jeho infrastruktury, zajištění a udržení kvalitního systému základních škol, sítě mateřských škol, kvalitním poskytování sociální péče a také poskytování služeb v rámci státní správy. Pamatujeme i na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže. Plánujeme i dvě velké investice, a to zasíťování nových pozemků pro rodinnou výstavbu a vybudování nové okružní křižovatky v ulici Roháče z Dubé.

Zdeňka Cibulková
ředitelka úřadu práce

1. V rámci činnosti na úřadu práce se podařilo naplnit myšlenku týmové spolupráce mezi všemi úseky.
Insolvenční řízení firmy Crystalex prověřilo schopnost všech pracovníků ÚP pomoci v krizové situaci a zapomenout na svoji úzkou specializaci.
Bez rozdílu pracovního zařazení se pracovníci všech úseků podíleli na servisu se zaevidováním bývalých pracovníků této firmy a taktéž kompenzaci neuspokojených mzdových nároků. Za to bych jim všem i touto cestou velice ráda ještě jednou poděkovala.

Současně jsem spokojená s realizací projektu „Vzdělávejte se!“, který jistě pomohl mnoha zaměstnavatelským subjektům řešit komplikovanou situaci ve firmách v našem okrese a zaměstnancům firem ukázal možnosti využití jejich potenciálu formou účasti ve vzdělávacích aktivitách různého druhu.

2. V roce 2009 se nám nepodařilo zcela uspokojit všechny evidované uchazeče o zaměstnání tak, jak si přejí. Tzn. počet volných míst a jejich struktura je daná, a proto musíme společně hledat cesty k přizpůsobení kvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání potřebě současného trhu práce.

3. Rok 2010 bude rokem opět náročným. Zásadním krokem bude realizace projektů „SeZam“, pokračování v projektu „Vzdělávejte se!“, zahájení nového projektu „Restart“, což jsou všechno aktivity, které jsou zaměřené na nové formy spolupráce s firmami a jejich zaměstnanci. V roce 2010 bude dále pokračovat intenzivní práce se všemi zaevidovanými tak, aby co nejdříve našli pracovní uplatnění.

Nezbytností v novém roce bude opět úzká spolupráce se zástupci měst a obcí a zástupců zaměstnavatelských subjektů tak, abychom využili schopnosti a dovednosti evidovaných uchazečů o zaměstnání a našli cesty ke snížení míry nezaměstnanosti v našem okrese.

Jindřich Mareš
starosta Nového Boru

1.Udržet chod města především po finanční stránce.
2.Opravit všechny ulice.
3.Modernizace úřadu a především zlepšení služeb občanům.

Miloslava Hudaková
starostka Zákup

1. Podařilo se nám pokračovat v investicích na našem koupališti (převzali před dvěma lety do své správy), kde jsme rekonstruovali sociální zařízení (…a nasadili pidišneky, aby nám ty záchody lidi hned nezničili).
Velkou investicí je rovněž výstavba kanalizace.
Zainvestování osmi parcel a přivaděče vody, které jsou součástí dalších 52 pozemků určených na výstavbu rodinných domků. To je zároveň i priorita pro příští rok, kdy budou prodávat první z deseti pozemků směrem ke koupališti. Je to nejen podpora bydlení, ale peníze z prodeje rovněž posílí rozpočet města.

2. V podstatě uskutečnili všechno, co chtěli. Jen nás mrzí, že se nám nepodařilo dokončit rekonstrukci Tiché uličky, která vede na náměstí.

3. Prodat pozemky pro rodinné domky.

Věra Bradáčová
starostka Stráže pod Ralskem

1. Tak asi nejdůležitější byla výstavba školního hřiště, rekonstrukce starého objektu na Skate park a přesun městského úřadu do budovy polikliniky.2. Získat dotaci na celkovou rekonstrukci objektu polikliniky, opravit komunikaci do průmyslové zóny, pracovní název Stráž p. R. – Noviny p. R.
3. Získat dotaci na odbahnění vodního díla Stráž a v rámci mikroregionu získat dotaci na Zelenou cyklomagistrálu Ploučnice.

Jaroslav Andrysík
starosta Kamenického Šenova

1. Daří se nám za poměrně krátkou dobu, od našeho zvolení, krotit finance. Podstatné pro nás rovněž je, že se nám podařilo s našimi občany navázat dobré vztahy. To, co mě nejvíc potěšilo je, že město po krachu Crystalexu společně s dalšími sklářskými firmami uspořádalo jubilejní 10. Interglassymposium, ačkoliv na přípravu byly jen 4 měsíce. A také, že jsme zvládli několikamiliónový daňový výpadek díky úsporné městské finanční politice.

2. Nepřesvědčili jsme dostatečný počet zastupitelů, abychom odkoupili část pozemků na průmyslové zóně, takže stále nám chybí rozhodující argument k tomu, aby do města přišli noví investoři.

3. Prioritou zůstávají finance, kdy kvůli propadu rozpočtu musíme nastavit další úsporná opatření a důsledně je dodržovat. Důležitá pro město bude výstavba kanalizace. Ta bude pro všechny velkou zátěží, rozkopáno bude šestnáct měsíců.

Dokončit se ctí volební období a předat další generaci zastupitelů stabilizovaný městský úřad.

Juraj Raninec
poslanec

1. Stejně jako v předchozích letech se mi podařilo několika spoluobčanům, kteří se na mě jako poslance obrátili, pomoci vyřešit jejich problémy, které byly způsobeny například nečinností, nebo nesprávným úředním postupem orgánů veřejné moci.
2. Nepodařilo se mi zabránit dalšímu nezodpovědnému zadlužování České republiky.
3. V červnu 2010 končí můj mandát poslance, takže mě čeká hlavně změna „zaměstnavatele“ a taky předpokládám, že budu více času trávit s rodinou.

Karel Kapoun
senátor

1. Rok 2009 byl můj první v senátorské funkci. Lidová moudrost praví, že nikdo učený z nebe nespadl. A na dobrou práci je nutné získat čas, platí to u nováčků v městských zastupitelstvech, natož v Senátu. Zasedání i práce v senátním klubu, výboru a komisích jsem se nevyhýbal a získával tak postupně přehled o skutečném fungování horní komory. Prakticky jsem nechyběl.

Z velkého množství projednávaných zákonů bych rád zmínil například vládní návrh k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonské smlouvy (54 senátorů pro), návrh zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu (díky senátorům za ČSSD odklad do r. 2012), změna zákona o soudních exekutorech (platí od 1.11.2009), tzv. insolvenční zákon, změny zákona o veřejném zdravotním pojištění, atd.

Školským výborem jsem byl pověřen komunikovat s občanským sdružením Občané za svá práva v Praze, které bojuje za spravedlivou privatizaci obecních bytů v Praze. Tento problém začíná být aktuální i v jiných větších městech naší republiky.

2. Spolu s kolegy jsem se věnoval nerealizovaným mimořádným volbám do Poslanecké sněmovny PČR. Mrzí, že kvůli obstrukcím a nejasnostem ve schvalovacím procesu přišly vynaložená práce a nemalé finanční prostředky vniveč.

3. Rok 2010 bude zatěžkávací zkouškou. Teprve v tomto roce se projeví naplno dopad hospodářské krize, kdy rozpočty státu, krajů a obcí budou většinou redukovány na pouhé pokrytí mandatorních výdajů a jejich investiční a dotační politika bude velmi omezena. Vítěz řádných parlamentních voleb (věřím, že jím bude ČSSD) nebude mít vůbec jednoduchou pozici, jak splnit úkol dále nezadlužovat zemi a dostat ji co nejdříve na předkrizovou úroveň. Navíc bude rok 2010 i dalším „supervolebním rokem“ – řádné parlamentní volby do PS PČR, komunální volby, volby do třetiny Senátu a volby do zastupitelstva hlavního města Prahy.

Ovšem osobní prioritou pro mne zůstává rozvoj kontaktů se svými voliči v místě bydliště a okolí. V Doksech, mimo svou pracovní náplň místostarosty, podporuji činnost občanského sdružení KLIK, TJ a zejména fotbalového oddílu. V zastupitelstvu Libereckého kraje pro svou časovou vytíženost pracuji jen v poradním orgánu v oblasti sportu a jako předseda dozorčí rady EYOWF 2011.

Nemíním ošidit ani svoji účast v dozorčí radě NsP Česká Lípa, protože okresní nemocnici považuji za klíčový subjekt pro obyvatele mého senátního obvodu a zrovna tady nechci utíkat od zodpovědnosti. Doufám, že přes toto pracovní vytížení, si i v následujícím roce dokáži udělat ve zbytku svého volného času prostor i pro svého koníčka – fotbal. Jsem nejen předsedou Okresního fotbalového svazu Česká Lípa, ale o víkendech si s chutí „zaběhám“ po hřišti coby fotbalový rozhodčí okresních soutěží.

Rok 2010 bude supervolební

Čekají nás volby nejen do parlamentu, ale i do zastupitelstev měst a obcí. Na trhu politické nabídky se objeví jak staré známé strany, tak i nováčci. Někteří ve stávajících dresech, jiní v nových. Jistě budeme mít na výběr i z nových tváří, nových záměrů, nových myšlenek.
Bude záležet jen na nás, voličích, zda se za rok setkáme na stránkách Českolipského deníku se známými osobnostmi, či zda je nahradí osobnosti nové. V roce 2010 si tedy všichni přejme šťastnou ruku při vhazování volebních lístků do uren.