Termín pro předložení daňového přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2012 se blíží, připomíná čtenářům tiskový mluvčí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem Jiří Kotous.

Přiznání k dani z nemovitostí se podává pouze tehdy, došlo-li v průběhu roku 2011 ke změně vlastněných nemovitostí (pozemku, stavby, bytu nebo samostatných nebytových prostor a nově zpevněných ploch pozemků např. neveřejné parkoviště, neveřejná účelová komunikace, skladové a manipulační plochy apod.

Tedy povinnost mají noví vlastníci, kteří nabyli svou první nemovitost v průběhu roku 2011, tak i stávající poplatníci daně z nemovitostí, u kterých došlo k nabytí či naopak k pozbytí nějaké nemovitosti. Poprvé mají povinnost podat daňové přiznání na rok 2012 všichni stávající poplatníci, kteří užívají k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní zpevněné plochy pozemků.

Podání daňového přiznání se týká i těch, kteří provedli přístavbu nebo nástavbu stávající stavby, vlastníci nových parcel katastru, které vznikly provedením obnovy katastrálního operátu či pozemkové úpravy v průběhu roku 2011.Poplatník není povinen podat daňové přiznání, pokud např. dojde k zániku osvobození od daně, či dojde ke změně sazeb daně, ke změnám průměrné ceny půdy atd.

Daňové přiznání se podává příslušnému správci daně, tj. příslušnému finančnímu úřadu v jehož působnosti se nemovitost nachází. Daňové přiznání lze podat již od roku 2002 elektronicky, a to v aplikaci daňového portálu eds.mfcr.cz.

Daň je nejvýhodnější uhradit bezhotovostním převodem na účet finančního úřadu. Pro hotovostní úhrady bude daňová správa i letos zasílat poplatníkům daně z nemovitostí složenky k úhradě, a to v 1. polovině měsíce května.

„Termín úhrady daňové povinnost se nemění, roční daňová povinnost do 5000 Kč je splatná najednou nejpozději do 31.5.2012. Větší částky jsou splatné ve dvou stejných splátkách, a to do 31.5.2012 a do 30.11.2012. Naopak činí-li daňová povinnost méně než 30 Kč, daňové přiznání se sice podá, ale daň se nepředepíše a tedy ani neplatí“, dodal Kotous.