Zastupitelé vytýkají Jiskře nehospodárné nakládání s penězi, tělovýchovná jednota si trvá na svých požadavcích. Jednáním s jednotou byl pověřený místostarosta Stanislav Valdman. Ten považuje za vhodný převod pouze stadionu a sokolovny včetně kuželny a přilehlých kurtů.

Podmínky pro převod, které si stanovila Jiskra, jsou prakticky identické s podmínkami, které navrhovala už v prosinci 2006. A právě na to poukazovali zastupitelé, i když informace o jednáních měli pouze vzít na vědomí. „Jiskře fandím, ale tyto podmínky jsou výsměch,“ konstatoval Milan Přívratský. Libor Fafala dodal: „Je to stále dokola, je zbytečné se dohadovat.“

Přitom obě strany jsou v nepříjemné situaci. Nový Bor trápí vysoká nezaměstnanost, a tudíž budou jeho příjmy v příštím roce omezené. Investovat do cizího majetku se zastupitelům z pochopitelných důvodů nechce. Snad právě proto by za řešení považovali převod části sportovišť, neboť by pak lépe znali výši nákladů.

TJ Jiskra nedostala podle svých představitelů dostatek peněz na provoz, a tak hrozí uzavřením sportovišť. V podmínkách bezplatného převodu se kromě jiného hovoří i o roční dvoumilionové dotaci na zbylá sportoviště Jiskry. Zde přicházejí opět na scénu námitky zastupitelů o nehospodárném nakládání s penězi.

Jednota: hospodaříme dobře

„Nejsme pasivní příjemci dotací, snažíme se vytvářet vlastní zdroje financování a snížit tak zátěž městského rozpočtu. I když jsme terčem různých spekulací a výpadů, trváme na tom, že umíme účelně a dobře hospodařit. Důkazem je šedesátiletá historie naší tělovýchovné jednoty,“ citujeme ze zápisu z jednání o převodu majetku z 10. září tohoto roku.

Petr Kaplánek uvedl některé důvody, které vedou zastupitele k názoru, že Jiskra nehospodaří účelně. „Na mzdy jde milion šest set tisíc na tři správce, ekonomku a ředitele Mánka. Pak se zjistí, že nemá kdo uklízet sokolovnu. Není jasné a průhledné, kolik co v Jiskře stojí,“ řekl.
I přes to, že má Nový Bor napjatý rozpočet, chtějí místní investovat do sportu.

Daly by se využít peníze z evropských fondů, k nimž by město jako vlastník mělo lepší přístup. Zastupitelé jen těsnou většinou vzali na vědomí zprávu o jednání. Podmínky, které si Jiskra stanovila, ale považují za nepřijatelné.

Podmínky TJ Jiskra:

–náklady s převodem ponese město
– sportoviště dostane organizace do bezplatného pronájmu na třicet let
– město ponese provozní náklady a zajistí investice do rozvoje sportovišť
– město nemůže předaný majetek použít k zástavám nesouvisejícím s investicemi do dotčeného sportoviště
– TJ by měla sportoviště provozovat na základě mandátní smlouvy, provádět běžné opravy a údržbu v rozsahu nutném k zajištění provozu sportovišť
– TJ bude mít právo pronájmu třetí osobě, opční právo (při případném prodeji město nabídne Jiskře objekt za stejných finančních podmínek, za kterých jej získalo
– TJ bude se sportovišti hospodařit na základě schváleného rozpočtu města, bude zajišťovat využití sportovišť a stanovovat výši poplatku za propůjčení dalším organizacím a veřejnosti
– TJ bude rozhodovat o personálním obsazení provozních zaměstnanců
– případné příjmy ze sportovišť by měly být příjmy TJ a měly by být využity výhradně pro sportovní činnost.