NOVÝ BOR - Zeptali jsme se Bořka Šípka na jeho názor ksituaci okolo náměstí.
Kolem projektu náměstí v Novém Boru se zvedla vlna diskuse. Někteří občané i zastupitelé mají námitky, ke skoro sedm let starému projektu. Položily jsme proto několik otázek přímo Bořkovi Šípkovi.
 
Jak by jste zhodnotil současnou situaci okolo náměstí v Novém Boru?
Mám pocit, že diskuze,která vznikla okolo náměstí by měla být vedena na profesionální a odborné úrovni. V realitě se ale jedná,dle mého názoru, více o politické motivy a prosazování zájmů určitých skupin. Necítím potřebu se do sporů tohoto rázu vměšovat. Nicméně jsem připraven se zúčastnit setkání, kde se bude o náměstí věcně, kultivovaně a s ohledem na odborné aspekty mluvit. Ostatně taková schůzka se již připravuje.
 
S jakým záměrem jste návrh zpracovával, co Vás inspirovalo?
V přípravné fázi projektu jsme vycházely z historických studií Nového Boru,dále ze studií místních přírodních materiálů a v neposlední řadě z prostorových analýz,které náměstí dělí na jakési dvě samostatné plochy. Na horní uzavřenou a obestavěnou část náměstí,která je definována okolními budovami a na část dolní,která je naopak v podstatě nedefinovanou součástí urbálního prostoru, vymezenou pouze dopravní komunikací.
Dalším důležitým faktorem byla samozřejmě funkčnost , té jsme se snažili dosáhnout detailní analýzou požadavků na jednotlivé úseky náměstí, například prostor před základní školou, radnicí a sklářským muzeem. Snahou bylo samozřejmě vyvážené řešení respektující funkční požadavky těchto jednotlivých míst a výsledkem naší práce pak rozdělení náměstí na dvě samostatné části ztvárněné kaskádovitým způsobem, což zcela odpovídá topologické situaci Novoborska.
 
Je možné udělat změny v návrhu a byly by jste k nim svolný? Pokud ano, jaké změny by jste byl ochotný udělat?
Žádný projekt není nikdy nedobytně uzavřen, jelikož je součástí přirozeného běhu života a procesu vývoje. U šest let starého projektu lze samozřejmě reagovat na nové připomínky či skutečnosti a lze ho změnit nebo doplnit novými úpravami.
Ale potřeba takového kroku musí být logicky podložena nějakou zásadní změnou, která podle mého názoru na náměstí v Novém Boru za uplynulých šest let nenastala, náměstí se oproti stavu, ze kterého jsme vycházeli ve své koncepci, nepohlo o krok dopředu a proto ze svého pohledu nevidím relevantní důvod, proč svůj projekt měnit. Jsem ale opravdu otevřen konstruktivní diskuzi, která se můžev projektu nakonec odrazit a přinést nový moment.
 
Co říkáte námitkám k Vašemu návrhu, například spousta bariér a málo parkovacích míst?
Pouze ujistím veřejnost,že náš návrh byl samozřejmě konzultován s odborníky na problematiku tělesně postižených spoluobčanů.Výsledkem jejich šetření bylo shledání náměstí jako bezbariérového a vyhovujícího prostoru,kde jediná „zábrana“ se dá objet z více stran. Náš projekt tak plně vyhovuje všem standartům Evropské unie a obvyklým zvyklostem. K parkování bych rád poznamenal, že současným trendem většiny evropských měst je uvolnění historických center pro veřejnost a omezení dopadu dopravy. Jakmile se na náměstí povolí byť jen omezený vjezd a parkování, je podle mého názoru velice obtížné kontrolovat jeho dodržování a náměstí se pomalu stane opět pouze parkovištěm. Již před šesti lety jsme také upozorňovali na potřebu vypracování analýzy parkovacích ploch v okolí náměstí, neboť situace vyžaduje řešení v širších souvislostech. Nový Bor by tedy měl co nejrychleji vytipovat místa, která svým charakterem a dostupností vyhovují jednotlivým objektům a takovouto koncepci zpracovat. My jsme ji bohužel v době vzniku projektu k dispozici neměli a navíc ani nebyla součástí zadání rekonstrukce náměstí. Přirozeně jsme schopni takovou studii na žádost vypracovat.