Žádostí obyvatel Staré Lípy o pomoc při přípravě připojení na veřejnou kanalizaci se zabývali českolipští zastupitelé. O konkrétní formě pomoci ale nerozhodli, pouze vzali na vědomí poskytnuté informace o možnostech pomoci města.
Podle vodního zákona musí každý majitel objektu od ledna příštího roku vyřešit likvidaci svých odpadních vod tak, aby splňovala emisní limity pro vypouštění odpadních vod. Mají–li občané k dispozici veřejnou kanalizaci, pak by se na ni měli napojit.
„Víme, že jako vlastníci rodinných domů máme povinnost stanovenou zákonem, ale vzhledem k věkovému složení obyvatel představuje nadměrnou zátěž, kterou nejsou schopni bez cizí pomoci zvládnout,“ napsali obyvatelé této části města místostarostovi Janu Stejskalovi.
Zastupitelé se seznámili s možnostmi pomoci včetně odhadu nákladů, kdy odborníci vycházeli z reálné situace – budování kanalizačního řadu v Dubici.
„Ve Staré Lípě předpokládáme padesát soukromých objektů s délkou kanalizační přípojky průměrně 8 až 10 m,“ předeslala Jolana Nebřenská, vedoucí oddělení investic.
„Město by mohlo pomoci formou smluvního zajištění jednoho zpracovatele projektové dokumentace, který by na základě plné moci od všech majitelů připojovaných nemovitostí zabezpečil projektovou dokumentaci veřejné části přípojek,“ pokračuje Jolana Nebřenská.
Odhadované náklady by při srovnání se obdobnou akcí v Dubici měly být 250 až 300 tis. Kč na inženýrskou činnost spojenou s veřejnými částmi přípojek ke všem objektům ve Staré Lípě.
Povinnost zajistit podklady r pro samotné napojení nemovitosti mná její majitel.
S tím souvisí náklady spojené s úpravou komunikace, které podle odhadu dosahují 4 až 5 milionů Kč.
V Dubici Česká Lípa již několik měsíců převádí veřejné části přípojek včetně dokumentace na soukromé subjekty za symbolickou cenu 1.000,- Kč. „I přes symbolickou výši ceny a opakované výzvy prostřednictvím tisku a internetu je však problém převod uskutečnit u všech vlastníků nemovitostí. Lze předpokládat, že podobný vývoj by mohl mít takový krok i ve Staré Lípě,“ obává se Jolana Nebřenská.

Další zprávy z regionu najdete zde