Vypouštění odpadních vod zpřísňuje od příštího roku vodní zákon. Ten říká, že každý majitel objektu musí vypouštění odpadních vod provádět pomocí nepropustné žumpy, septiku s filtrem, čističkou odpadních vod nebo napojením na kanalizaci.
Poslední možnost – kanalizace – je pro majitele domů nejschůdnější, protože je nejlevnější. Ukázala to například nedávná anketa, kterou mezi svými občany uspořádal Obecní úřad Horní Police. „V anketě kanalizace „zvítězila“ nad ostatními způsoby čištění vod. Lidé totiž tento problém nemusí řešit vysoce nákladnou stavbou čističky na vlastní náklady,“ řekla starostka Horní Police Jana Janoušková.
Stejně jako řada dalších obcí, mají v Horní Polici největší starosti s ufinancováním nákladné stavby kanalizačního řadu. „Pro obec je to nákladná záležitost, zatím na ni peníze nemáme, ale do budoucna s ní počítáme,“ uvedla Jana Janoušková.
Obce v rozhodování o stavbě kanalizace přijímají určité riziko. Běžnou praxí je, že Severočeská vodárenská společnost se spolupodílí finančně na stavbě kanalizace. Má ale určité podmínky.
„Každoročně podporujeme vodárenské stavby v menších obcích, a to pomocí osvědčeného režimu spolufinancování staveb akcionářů. Jde o desítky staveb ročně,“ potvrdila tisková mluvčí SVS Dagmar Haltmarová.
SVS se řídí pravidly, jejichž cílem je zajistit ekonomickou návratnost staveb, které po dokončení přebírá do svého majetku. Musí do budoucna zajistit jejich patřičnou údržbu a obnovu, proto je důležitým kritériem, kolik objektů se na kanalizaci připojí.
„Je žádoucí, aby příprava každé investiční akce u našich akcionářů probíhala od začátku v koordinaci s pracovníky SVS tak, aby byly zajištěna ekonomická návratnost, ale zároveň aby posoudili vhodnost navrhovaného řešení,“ vysvětluje Dagmar Haltmarová. Zákon dovoluje i jiná řešení než kanalizaci. Ta jsou vhodná například u řídkého osídlení nebo na místních přírodních podmínkách.
O spolufinancování kanalizace jednají s SVS představitelé Radvance, Sloupu a Janova, kteří se přípravou kanalizace zabývají už čtvrtým rokem.
„Máme připravenu již třetí variantu odkanalizování. Věříme, že vynaložené finanční prostředky nebudou pouze uloženy v šuplíku, v podobě hotového projektu,“ věří místostarostka Sloupu Jana Pejčinovičová.
Ani tento postup však nemusí znamenat, že se na kanalizaci připojí všichni obyvatelé a obec tak splní podmínky SVS. Své zkušenosti s tím mají v České Lípě, kde vybudovali kanalizaci v Dubici a ve Staré Lípě. Při rozhodování občanů totiž zřejmě hraje svou roli zvyšující se cena vodného a stočného.
„V městské části Dubice bylo zrealizováno 39 veřejných přípojek, z tohoto 60% vlastníků objektů podepsalo smlouvu o převodu přípojky do jejich osobního vlastnictví,“ uvedla mluvčí úřadu Kateřina Amrichová. Ze zákona plyne povinnost v případě možnosti připojení se na veřejnou kanalizaci tak učinit. Může to nařídit i městský úřad. „Jsme připraveni řešit individuálně případy, kdy se lidé nenapojí,“ dodala mluvčí.

Další zprávy z regionu najdete zde