Právní bitvu o sedmdesát milionů korun Česká Lípa prohrála. V současné době má dvě platné smlouvy na městskou hromadnou dopravu a s největší pravděpodobností bude také dvakrát platit.

Město se domáhalo více než sedmdesáti milionů na firmě Vett za roky 2003 až 2006 z důvodu údajného bezdůvodného obohacení. Argument města zněl: smlouva je neplatná, Vett musí vrátit vše, co podle ní dostal.

„Správní orgán naopak uvedl, že smlouva platná je, kroky města Česká Lípa jsou účelové a neoprávněnost jeho nároků vyplývá mimo jiné z kontrolní činnosti odboru dopravy městského úřadu, který po celou dobu veřejnoprávní smlouvu akceptoval,“ vysvětluje právní zástupce firmy Vett JUDr. Michal Říha. „Tuto skutečnost a zároveň stanovisko dopravce potvrdily i výpovědi svědků navržených městem.“

Už není možnost odvolání

To jinými slovy znamená, že odbor dopravy kontroloval vyúčtování Vettu, který MHD provozoval. Ve vyúčtování neshledal zásadní pochybení, navíc jinak než podle smlouvy, vydaných licencí a schválených jízdních řádů by kontrolovat nemohl. „Rozhodnutí je konečné, opravný prostředek není přípustný,“ zdůraznil JUDr. Michal Říha.

Z rozhodnutí krajského úřadu vyplývá, že dopravce – firma Vett – se nedopustila bezdůvodného obohacení.

Z rozhodnutí krajského úřadu:

- „V rámci řízení nebylo prokázáno, že by plnění bylo odpůrci (Vett) vyplaceno v rozporu s právními předpisy, resp. na základě neplatné smlouvy.“

- „Adekvátnost výše finančního plnění poskytnutým službám nemůže být předmětem výroku rozhodnutí, neboť by neodpovídala tomu, jak je návrh vymezen“ (jinými slovy došlo k pochybení při formulaci návrhu městem Česká Lípa)

- „Navrhovatelem určené tržní ocenění plnění poskytovaného odprůcem je v příkrém rozporu s předloženými kalkulacemi, spočtenými dle platné legislativy a zpochybněnými navrhovatelem (město) jen velmi obecně a nepodloženě.“

- „Důkazy licencemi MAD a schválenými jízdními řády svědčí o tom, že správní orgán navrhovatele (odbor dopravy MUCL) po celou dobu akceptoval existenci smlouvy či alespoň vlastního závazku veřejné služby.“

- „Závazky veřejné služby platí i pokud nejsou pokryty příslušnou smlouvou, probíhají opuze na základě platných licencí a schválených jízdních řádů, jak také potvrdil Nejvyšší správní soud.“

- „Pokud by bylo návrhu vyhověno, znamenalo by to domáhat se dohrazení služeb po jejích tehdejších uživatelích, tj. třetích osobách, a to by bylo v příkrém rozporu se zásadou ochrany práv nabytých v dobré víře.“

O vyjádření k celé kauze jsme požádali i starostku Hanu Moudrou. Položili jsme jí čtyři otázky: Jak se na prohraný spor dívá? Jaký bude dál volit postup? Zaplatí nyní město Vettu částky, které dopravce žádal? Kolik zatím zaplatilo město za tento spor? „V tuto chvíli probíhá jednání s právním zástupcem města o dalším postupu v kauze Vett. Oficiální vyjádření vydáme do pátku 5. listopadu,“ sdělila prostřednictvím tiskové mluvčí Kateřiny Kotkové.

Cena bude hodně vysoká

Tyto otázky jsou nyní klíčové. Jak i z vyjádření JUDr. Michala Říhy plyne, město za prohraný soudní spor draze zaplatí: „Jelikož správní orgán potvrdil platnost smlouvy, dopravce Vett a.s. nyní bude vymáhat škodu, která byla městem Česká Lípa způsobená, a v neposlední řadě rovněž ušlý zisk z platné smlouvy za dobu trvání sporu a dlužné částky z vyúčtování, které ještě v době provozování dopravy město odmítlo uhradit.´

Na riziko z prohraného sporu průběžně upozorňovali někteří bývalí zastupitelé, zejména JUDr. Jan Riedl. „Postupujte v kauze Vett opatrněji,“ radil naposledy v dubnu 2010. „Je to složitá kauza, proto bych kontrolnímu výboru doporučila, aby zvážil, zda věc nenechá posoudit jinou právní kanceláří,“ dala se slyšet na stejném jednání Jana Zejdová.

Upozornila také na dopis předsedy představenstva Vettu Františka Homolky, který navrhuje, aby se právníci obou stran setkali „Dopis mi připadá osobní, nebudu se jím zaobírat,“ řekla starostka Hana Moudrá.

Výroky krajského soudu označila za neobjektivní. „Krajský úřad už vyhověl naší žádosti a vydal předběžné opatření na majetek Vettu. Skončíme u ústavního soudu,“ dodala již dříve starostka.

Také obstavení majetku firmy Vett zrušil svým pondělním rozhodnutím Krajský úřad Libereckého kraje. Škodu způsobenou předběžným opatřením bude Vett rovněž vymáhat.Ve hře jsou i nevyplacené zálohy z předchozích let, o které dopravce žádal. Už od roku 2005 mu město nevyplatilo to, co mělo

Sázka na jedinou kartu nevyšla

Radnice od počátku sporu argumentovala tím, že Vett městu způsobil velké ztráty. Vše vsadila na jedinou kartu: neplatnost smlouvy. Výsledek je však takový, že ve skutečnosti existují dvě platné smlouvy a město se bude muset s oběma firmami vyrovnat. Za jednu službu bude platit dvakrát.

Připomeňme, že jeden podobný prohraný spor už současné vedení na svém kontě má. Jde o firmu Remondis, která prováděla úklid komunikací. Město jí smlouvu vypovědělo, ale soudy rozhodly, že neoprávněně. Podle vyjádření starostky mělo město za čtyři roky zaplatit firmě AVE o čtyřicet procent méně než Remondisu. Jenže v důsledku soudního rozhodnutí platí každý rok o 7,5 milionu více.

Nejen zastupitel Jan Riedl, ale i právní zástupce Vettu upozorňoval na možné důsledky. „Když bylo město v minulosti na tyto požadavky dopravce upozorňováno, dopravci bylo sděleno, že starostka města Česká Lípa se při čtení těchto požadavků směje, až se za břicho popadá. Možná by si tedy měli občané České Lípy položit otázku, kdo se bude smát nyní,“ komentuje JUDr. Michal Říha.

Časová osa událostí ve sporu Česká Lípa – Vett

* 1. března 2002: Vett a.s. a město Česká Lípa uzavírají smlouvu o provozování MHD v České lípě. Smlouva je uzavřena na dobu 10 let. Dopravci jsou zálohově vypláceny částky na provoz.
* 1. března 2007: Město podává žalobu na společnost Vett a.s., kterou se domáhá vrácení částky ve výši 51.142.789 Kč včetně příslušenství. Vett a.s. tvrdí, že naopak jemu bude muset město vyplatit náhradu škody a ušlý zisk za celé období platnosti smlouvy. Vett a. s. si najímá elitního pražského advokáta Jiřího Teryngela.
* 26. srpna až 30. září 2007: Dopravu ve městě zajišťují ČSAD Semily na základě objednávky města. Podle Vettu a. s. je tento postup v naprostém rozporu se smlouvou o dopravní obslužnosti. Za těchto pět týdnů mělo město vyplatit ČSAD Semily částku 1.737 000 Kč.
* 14. prosince 2007: Vett odkupují ČSAD Semily. Dne 13. prosince společnost ČSAD Semily oznamuje Vettu a.s., že za společnost nemůže zaplatit. Vett a.s. podává trestní oznámení na společnost ČSAD Semily. Právník Vettu a.s. Jiří Teryngel společnost ČSAD Semily viní ze zneužívání informací v obchodním styku. ČSAD Semily informaci vyvrací.
* 20. února až 29. února 2008: Dopravu na základě objednávky města opět provozuje ČSAD Semily.
1. března 2008: Má být spuštěna optimalizace a vyhlášen vítěz koncesního řízení. Vett a.s. říká, že koncesní řízení vyhlásilo město protiprávně. V souladu s paragrafem 2 zákona č. 137/2006 Sb. bylo město podle Vettu a.s. povinno vyhlásit řádné výběrové řízení, což se nestalo.
* 8. prosince 2008 začalo jednání u Okresního soudu v České Lípě. Česká Lípa ústy právního zástupce Petra Trejbala požaduje vrácení 70 milionů z důvodu bezdůvodného obohacení a odvolává se na neplatnost smlouvy s Vettem.
* 20. dubna 2009 rozhodl Okresní soud v České Lípě mezitímním rozsudkem , že nárok města na zaplacení částky a úroků je co do základu důvodný. Zamítl námitku, že celá věc není v kompetenci obecného soudu. Soudce Jiří Landa uvedl, že smlouva nesplňuje požadavky silničního zákona, proto je neplatná. Vett se odvolal ke krajskému soudu.
11. března 2010 krajský soud bez nařízení jednání předchozí rozhodnutí soudu nižší instance zrušil, přijal námitku o věcné nepříslušnosti soudu a zrušil i předběžné opatření zakazující Vettu prodávat a zatěžovat nemovitosti v jejím vlastnictví.
* 6. srpna 2010 krajský úřad zastavil řízení o návrhu ze dne 26.3.2007 (původní žalobě k Okresnímu soudu), postoupenému dne 21.4.2010 Krajskému úřadu, v němž se město Česká Lípa z totožného důvodu domáhalo úhrady částky 51.142.789,783 Kč
* 1. listopadu 2010 Krajský úřad Libereckého kraje rozhodl o zamítnutí návrhu města Česká Lípa, jímž se domáhalo úhrady částky přes 70 milionů Kč. Rozhodnutí je konečné, opravný prostředek není přípustný .