V souvislosti se záměrem společnosti Johnson Controls Autobaterie Česká Lípa navýšit výrobu autobaterií navrhuje, aby město získalo kontrolu nad znečištěním.

Monitoring by měl zjistit, zda olovem nejsou zasažené především zahrádky a kolonie v okolí společnosti. V současné době společnost plní emisní limity, nepřekračuje je ani v případě tuhých znečišťujících látek, olova a emisí kyseliny sírové. Přes to dochází ročně k úniku 65 kg olova a 130 kg kyseliny sírové do okolního prostředí.

„Dosud není znám žádný rozsáhlejší monitoring obsahu olova v půdách,“ konstatoval předseda komise životního prostředí Petr Máška. „Proto doporučujeme prostřednictvím odpovědného městského odboru požadovat od firmy v rámci projednávání záměru rozšiřování výroby jako podmínku realizaci monitoringu půd jako jednorázové zmapování minulé zátěže a realizaci monitoringu olova v prachu jako průběžné mapování budoucí zátěže.“

Podle Petra Mášky by monitoring měl být zaměřen na obsah olova v půdě, v kořenové a listové zelenině a ovoci v okolí výrobní společnosti do vzdálenosti minimálně jednoho kilometru.

Komise také poukázala na skutečnost, že ačkoliv je projednávání žádosti o rozšíření výroby v pokročilém stádiu, městský úřad neinformoval komisi životního prostředí. „Nebylo zjištěno, že by odpovědný odbor k tomuto záměru vydal nějaké stanovisko, což je u tak závažného zásahu v rámci města poněkud zarážející. Odbor životního prostředí v současné době vykonává převážně státní správu a samosprávu pouze v oblasti psů a koček. Samosprávou v oblasti životního prostředí se tak prakticky na MěÚ nikdo nezabývá.“

„Vzhledem ke stávajícímu způsobu volného skladování olověných bloků doporučujeme požadovat po společnosti balení olověných bloků do stretchové folie pro zamezení úniku olověných otěrů do okolí. V současné době jsou takto baleny pouze olověné pásy,“ pokračuje Petr Máška.

Domnívá se, že v případě, že by monitoring půd vykázal vysokou zátěž prostředí olovem, pak je vhodné vydat nesouhlasné stanovisko s dalším rozšířením výroby baterií.