Tropické dny a noci nebo dlouhodobé sucho. To jsou stavy, které v těchto dnech trápí Českolipsko i zbytek republiky. Také to jsou ale výchozí situace, nad jejichž řešením se teď budou zamýšlet odborníci spolupracující s městem Nový Bor.

Zdejší radnice totiž začala ve spolupráci s neziskovou organizací CI2 připravovat strategii, jak nejlépe přizpůsobit město klimatickým změnám. První schůzka kvůli přípravě ojedinělé strategie se v Novém Boru uskutečnila už v závěru července.

„Město je v tomto směru průkopníkem. Jsme jedni z mála, kde se podobná strategie připravuje. Výzvy spojené s měnícím se klimatem bereme vážně," říká starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Strategie má podle něj naplánovat opatření, která rozpracuje podle jednotlivých oblastí, například do částí hospodaření s vodou, veřejná zeleň nebo stavebně-technická opatření. „Hotová strategie by nám měla usnadnit získávání finančních prostředků na realizaci jednotlivých opatření. Její základní podobu chceme veřejnosti a zastupitelům města představit letos na podzim," upřesnil novoborský starosta.

Při plánování strategie vychází Nový Bor mimo jiné z vědecké studie „Výstupy regionálních klimatických modelů na území ČR pro období 2015 až 2060. Tu připravili odborníci z katedry fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Studie například ukazuje, že počet teplých letních dnů se na území Českolipska do roku 2039 zvýší o deset až dvacet takových dní a do roku 2060 o pětadvacet až pětatřicet takových dní. Horkých tropických dnů by mělo být v nejbližším čtvrtstoletí více o dva až šest dní a do roku 2060 i o osm až dvanáct dní.

Obdobně má na druhou stranu ubývat ledových a mrazových dnů. Autoři studie dokonce jmenovitě vyzdvihují Českolipsko jako součást pásu, ve kterém dojde k největšímu úbytku mrazových dní.

Co s tím může dělat město jako Nový Bor? Snižování emisí skleníkových plynů, které změnu klimatu způsobují, je především záležitostí vlád a příslušných závazků a zákonů, ale ke snížení emisí může přispět i Nový Bor řeba tím, že zateplí školy, bude podporovat veřejnou dopravu a elektromobilitu.

„Vzhledem k setrvačnosti klimatického systému se však Země oteplí tak jako tak. Proto se stále častěji hovoří o takzvaných adaptacích na změnu klimatu. Protože projevy změny klimatu, jako jsou přívalové deště či dlouhodobé sucho, jsou do značné míry lokální, je nejvhodnější úrovní, kde přijímat adaptační opatření, úroveň měst," upozorńují lidé z obecně prospěšné společnosti CI2, která na vytvoření klimatické strategie s Novým borem spolupracuje.

„Příkladem může být revitalizace náměstí tak, aby tam bylo více zelených a vodních ploch a více stínu. Dalším příkladem může být zastínění budov vegetací, ať už na fasádách či na střechách, či budování zasakovacích jímek a retenčních nádrží za účelem efektivnějšího hospodaření s vodou a zdolání přívalových dešťů. Důležitá je také osvěta řada lidí si u změny klimatu neumí představit, co pro jejich život bude znamenat," upozornila CI2.