Na bohatou akademickou dráhu se Josef Gottfried Mikan vydal z České Lípy. Rodák ze Ševcovské ulice (dnes Prokopa Holého) patří mezi nejvýznamnější a nejčastěji připomínané osobnosti spojené s Českou Lípou. Vynikající přírodovědec zemřel v 69 letech 7. srpna 1814. Od jeho úmrtí uplyne právě dnes 200 let.

Mikanové patřili k nemnoha prastarým českolipským rodinám. Podle Břetislava Večerka a Josefa Taizicha, kteří o Mikanovi v roce 1979 publikovali studii ve sborníku Českolipsko literární, se dají zmínky o rodině Mikanů v České Lípě vystopovat až do 15. století.

Svým rodičům, ševcovskému mistrovi Gottfriedu Mikanovi a Anně Kateřině Mikanové – Krawátové se Josef Gottfried narodil 3. září roku 1743. Jeho rodný dům vzal za své při rozsáhlém českolipském požáru roku 1787. Na jeho místě ale vyrostl nový dům (dnes čp. 150), na kterém jemožnéi dnes spatřit informační tabuli, připomínající, že jde o místo Mikanova rodiště.

Gymnázium v Lípě

Josef Gottfried MikanMalý Josef Gottfried absolvoval v České Lípě vyhlášenou farní školu při děkanském kostele sv. Petra a Pavla a poté nastoupil na latinské gymnázium při augustiniánském klášteře. Právě zdejší výuka, zaměřená na hudební a přírodovědné vzdělání, zřejmě výrazně ovlivnila pozdější Mikanovo směřování.
Od českolipských augustiniánů přešel Mikan ke stejnému řádu do učiliště v Drážďanech a poté v Praze absolvoval studie filozofie. Z Prahy odešel do Vídně, kde vystudoval fakultu filozofickou a teologickou. Po dosažení hodnosti doktora filozofie pokračoval dál ve studiu, ale tentokrát na lékařské fakultě.

Jeho vzdělání bylo mimořádné. Dokládají to i jazykové znalosti. Hovořil německy, česky, francouzsky a latinsky, četl v angličtině, italštině, hebrejštině a řečtině.
Mezi nejvýznamnější a často zmiňované Mikanovy zásluhy patří vybudování vůbec první botanické zahrady v Praze. Nacházela se na Smíchově u dnešního vyústění Jiráskova mostu až do roku 1898.

Na lékařské fakultě zavedl několik speciálních oborů, mimo jiné veterinární lékařství, jehož vůbec prvním profesorem se stal další českolipský rodák Jan Knobloch.
Ten se stal zároveň Mikanovým švagrem, když se oženil s jeho sestrou. (Svatba probíhala v Praze a snoubenci k ní potřebovali svolení pražského arcibiskupa, neboť dle bydliště nevěsty se měl obřad odehrát správně v České Lípě.) Mikan se také zasloužil o zřízení první chemické laboratoře v pražském Karolinu.

Naši rektoři

Mikan je jednou ze dvou osobností z Českolipska, která usedla v křesle rektora naší alma mater, Karlovy univerzity. Prvním „českolipským rektorem" se stal v roce 1799 právě Mikan, o 32 let později byl do stejné významné funkce zvolen také rodák z Horní Police Vinzenz Julius Krombholz. Mikan se po celou dobu výrazně věnoval nevýdělečnému akademickému působení na úkor své soukromé praxe. V pozdějších letech svého života podstatně finančně zchudl. „Jeho jediným bohatstvím zůstala knihovna o pěti tisících svazcích. Byla to svou kvalitou a kvantitou jedna z nejvýznamnějších soukromých vědeckých knihoven," upozorňují Večerek a Taizich.

Josef Gottfried Mikan zemřel v Praze. Přesně před dvěma sty lety.

Krásné i kruté časy lékařeCoby mladý, začínající lékař působilJ.G. Mikanv lázeňských Teplicích ve službách rodu Claryů. Zažil tu štěstí i odvrácenou stránku života. Jeho žena mu tu porodila syna a dceru, po druhém porodu ale zemřela. Na zadním pilíři v levé boční lodi děkanského kostela sv. Jana Křtitele v Teplicích se dodnes dochovala deska, kterou sem na paměť své ženy nechal Mikan umístit. V latině je na ní napsáno: „Své milé manželce Marii Anně ze vznešeného rodu de Chabot, narozené 27. 1. 1739, která dokud žila, vynikala zbožností k Bohu, láskou k manželovi a dětem, milosrdenstvím k chudým. Zemřela dne 4.6. 1771 na horečku omladnic. Na památku na tuto zesnulou zasadil Josef Mikan, doktor lékařství."