Nestabilní podloží v některých úsecích rozsáhlé stavby kanalizace ve Sloupu, Radvanci a Janově vedlo zhotovitele stavby k přerušení prací. Na mnoha místech zůstaly obyvatelům obcí u domů výkopy a rozkopané silnice. Přitom staveniště ve Sloupu a Radvanci měla být předaná již 15. listopadu loňského roku.

Zhruba v té době zhotovitel oznámil dočasné přerušení stavby. Kromě na pohled viditelných obtíží to přineslo i problém administrativní. „Nevyčerpali jsme všechny pro ten rok přidělené dotační prostředky od Ministerstva zemědělství," říká za zadavatele předsedkyně svazku obcí Kanalizace Sloup a zároveň místostarostka Sloupu Jana Pejčinovičová s tím, že doufají v bezproblémový převod peněz na další rok. „Máme rovněž požádáno o prodloužení termínu realizace," dodává.

„Práce musely být zastaveny, protože dle skutečných podmínek v místě stavby se ukázalo, že projektová dokumentace na velké části kanalizace nezohlednila skutečné hydrogeologické podmínky v místě, a to zejména v obcích Sloup a Radvanec," uvádí ředitel roztockého závodu stavební společnosti POHL cz, a. s. Aleš Kézr s tím, že k navýšení nákladů dochází z toho důvodu, že část díla je nutné provést odlišnou technologií, než byla popsaná v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr. Například kvůli tomu, že část bude nutné provést odlišnou technologií, která mimo jiné vyžaduje větší spotřebu materiálu a podstatně delší dobu provádění.

„Celkové navýšení nákladů v tuto dobu není možné určit vzhledem k tomu, že dosud není jasný skutečný rozsah změny projekčního řešení," říká Kézr a dále uvádí, že v současnosti je hotová zhruba polovina stok.

Společnost POHL zvítězila s nejnižší cenou ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Součástí dokumentace v zadávacím řízení byl projekt, který si nechal zpracovat investor, tedy svazek obcí Kanalizace Sloup. Svazek obcí s tím, že by byl projekt špatný, nesouhlasí.

„My jako svazek obcí nesouhlasíme s tvrzením, že je chybná projektová dokumentace. Podle našeho názoru se na většině dosud nedokončených míst dalo pokračovat v souladu s předloženým projektem," říká předsedkyně svazku obcí Kanalizace Sloup a zároveň místostarostka Sloupu Jana Pejčinovičová. Ta zároveň podotýká, že si svazek v současnosti nechává zpracovat nezávislý odborný posudek, na jehož základě přistoupí k dalším krokům.

Odborný posudek si nechal vypracovat i zhotovitel stavby. „Skutečný rozsah problému jsme zjistili až při provádění stavby, potvrdil nám jej i podrobný hydrogeologický průzkum, který jsme poté na vlastní náklady nechali provést. Vyvarovat se takové chyby v projektu je dle mého názoru možné pouze tak, že se takto podrobný hydrogeologický průzkum provede již před zpracováním projektu," říká Aleš Kézr.

Obě strany si tedy stojí za svým, v tuto chvíli věc proto posuzují právní zástupci.