Zainvestování pozemků v lokalitě U Kola, kde je čtyřicet jedna parcel určených pro výstavbu rodinných domů, připravuje město Česká Lípa. Zahájení stavby je plánováno na podzim a její předpokládané dokončení pak v příštím roce.

„Na investiční akci jsme v letošním rozpočtu města vyčlenili patnáct milionů korun,“ připomíná Hana Moudrá, starostka České Lípy. Jak dále zdůraznila, skutečná celková cena díla vyplyne až z výběrového řízení na dodavatele.

Předmětem veřejné zakázky jsou nejen inženýrské sítě, a to včetně splaškové a dešťové kanalizace, plynovodu, vodovodu a elektrorozvodů nízkého napětí, ale také čerpací stanice odpadních vod a nová trafostanice. Tu budou s půlmilionovým přispěním města budovat energetici. Na řadu přijde i stavba nových vozovek, chodníků a veřejného osvětlení.

„V současné době jsme již dokončili podklady pro zadávací řízení na výběr generálního dodavatele stavebních prací a je vypsáno zadávací řízení podle zákona,“ přibližuje stupeň investičního záměru vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic Jolana Nebřenská.

Vzhledem k tomu, že půjde o zadání v tak zvaném otevřeném řízení, kde jsou zákonem stanovené lhůty nezbytné pro zpracování nabídek, předpokládá se ukončení zadávacího řízení přibližně za tři měsíce, tedy v září.

„Skutečný termín dokončení bude možné závazně sdělit všem budoucím stavebníkům rodinných domků až ve chvíli, kdy bude ukončeno zadávací řízení na dodavatele stavby a uzavřena smlouva o dílo, jejíž nedílnou součástí bude i podrobný harmonogram stavebních prací,“ dodal závěrem místostarosta Jan Stejskal.

Stavebníci se na zainvestování zakoupeného pozemku podílejí jednorázovým dvě stě tisícovým příspěvkem, který je součástí kupní smlouvy.