Loni jste se stěhovali z dočasného útočiště na Komenského náměstí do prostor v ulici 28. října. Už jste se zabydleli?
Ano, zabydleli. Naše dva zdravotnické obory obývají celé jedno patro výškové budovy, což jsme uvítali. Usilovali jsme totiž o to, aby obory Praktická sestra a Ošetřovatelky zůstaly při výuce pohromadě už kvůli tomu, že ve zdravotnických zařízeních musí absolventky/absolventi těchto oborů velmi úzce spolupracovat. Právě proto vedeme žáky k vzájemnému respektu a učíme je zvykat si na to, že jsou a nadále budou partnery. Ostatně tuto skutečnost velmi dobře všichni vnímají už při praktické výuce na našem partnerském pracovišti.

Zdroj: DeníkPřibližte vybavení vaší školy, které pomáhá k vzdělávání budoucích sestřiček a ošetřovatelů.
Naše odborné učebny připomínají reálné nemocniční prostředí. Tomu odpovídá i vybavení. Právě zde ve výuce získají žákyně zručnost při nácviku praktických výkonů. K prvotnímu nácviku plně využíváme figuríny, v dalších fázích žákyně některé úkony praktikují samy na sobě. Jedná se o hygienickou péči včetně té o dutinu ústní, o manipulaci s nemocným, jeho polohováním a také o úkony v rámci první pomoci. K výuce používáme i modely sloužící k péči o rány, péči o stomii, pomůcky k polohování nemocných. Máme modely na odběr krve ze žíly, modely k aplikaci injekcí, model k nácviku cévkování a samozřejmě výčet není zdaleka ještě u konce.

Zapojili se studenti i mimo plánovanou praxi do pomoci v nemocnicích?
Mohu s pýchou potvrdit, že jakmile vyvstala potřeba zajištění ošetřovatelské péče v souvislostí s pandemií, začala se naše děvčata hlásit k dobrovolnické činnosti. Některá děvčata se rozhodla pro sociální zařízení v místě bydliště, jiná dala přednost přímo zdravotnickému zařízení. Konkrétně Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, což je zároveň náš hlavní partner, s jehož podporou mohla vůbec zdravotnická škola vzniknout a nadále může existovat. Právě v prostorách nemocnice se totiž uskutečňuje praxe našich žáků.

Jakub Kopecký.
Lidé přede mnou plakali, že ještě nechtějí umřít, říká zdravotník Jakub Kopecký

Kde všude budoucí sestřičky a ošetřovatelé vypomáhali?
Jednalo se a stále se jedná o výpomoc na ryze dobrovolné bázi. Pro naše děvčata, která vyslyšela výzvu zdravotnických zařízení, byla už samotná volba studijního zaměření skutečně srdeční záležitostí. A to se pochopitelně promítlo také do této situace – touha pomáhat tam, kde je to potřeba, vlastní nasazení na úkor volného času. Žákyně pracovaly na covidových i necovidových lůžkových odděleních. Co taková práce na covid-stanici obnáší, mohu posoudit, protože i já jsem tam vzala několik služeb. Směna na oddělení, kde je třeba starat se o pacienty s koronavirem, je nesmírně náročná jak po fyzické, tak i psychické stránce. Za to patří lékařům, sestřičkám, ošetřovatelskému personálu, ale i našim děvčatům rozhodně velký obdiv a poděkování.

Studenti jistě získávali i neocenitelné praktické zkušenosti, že?
Je potřebné získat jisté návyky v ošetřovatelské péči, naučit se standardním postupům. I psychika zde hraje svou roli, zpočátku to jsou jen vjemy a počitky, později je třeba i jisté situace vyhodnocovat a následně řešit. Samozřejmě vždy za asistence odborné učitelky, případně s jejím dohledem. To vše se děje v přímé součinnosti se staniční a vrchní sestrou.

Připravujete pod vlivem této zkušenosti nějaké novinky ve výuce nebo praxi studentů?
O něčem konkrétním v tuto chvíli neuvažujeme. To, co se osvědčilo a bylo nastaveno paní ředitelkou Urbanovou z liberecké zdrávky, funguje. Neznamená to však, že bychom se do budoucna bránili novým výzvám. Ve školství a zdravotnictví probíhají neustále nějaké změny, a ty musíme sledovat. Pro nás je to vlastně i forma celoživotního učení.

Posílilo tohle těžké období zájem o zvolený obor? Nebo naopak někteří raději odešli?
Do jaké míry je zájem o naše dva obory, se dozvíme teprve v jarních měsících, konkrétně v březnu. Zda bylo toto období podnětné pro nábor žáků, se tedy už brzy ukáže. Nechci spekulovat, nicméně bych ráda zmínila skutečnost, že po zdravotnickém personálu je stále velká poptávka. V období pandemie dvojnásob velká. A nyní bych přešla k odpovědi na druhou otázku. Ne, v souvislosti s pandemií studium nikdo neukončil. Před tímto obdobím ano, a důvodem byla náročnost studia.

Hejtman Půta nahlédl do tříd českolipské „zdrávky“ v novém působišti.
Budoucí sestřičky z Lípy začínají v novém. Přijel se podívat i hejtman Půta

Blíží se doba přijímacích řízení na střední školy. Co od uchazečů požadujete a co jim naopak můžete nabídnout?
Ve školním roce 2021/2022 otevíráme na Střední zdravotnické škole a střední odborné škole v České Lípě dva zdravotnické obory. Čtyřletý studijní obor Praktická sestra zakončený maturitní zkouškou a tříletý obor Ošetřovatel zakončený výučním listem. Otevíráme jednu třídu s kapacitou 30 žáků pro obor Praktická sestra a jednu třídu s kapacitou 15 žáků pro obor Ošetřovatel. K přihlášce je nutné doložit zdravotní způsobilost. Zájemcům můžeme nabídnout studium přímo ve městě Česká Lípa. Už není třeba za středním zdravotnickým vzděláním dojíždět za hranice okresu. Odborná praxe je zajištěna v českolipské nemocnici, vzdálené jen asi 400 metrů od naší školy. Dále se rádi pochlubíme fajn žáky, třídními kolektivy a ještě lepšími vyučujícími. Nezanedbatelným bonusem pro žáky je i stipendium, které jim poskytuje nemocnice a Liberecký kraj. A jen malá poznámka pro zájemce, přihlášky ke studiu neadresujte do Liberce jako v minulosti, ale zasílejte je přímo sem k nám do České Lípy, ulice 28. října.

Máte ve škole dostatek pedagogů, především těch se zkušeností ze zdravotnictví?
Kolektiv se nám každým rokem rozrůstá o nové pedagogy, což souvisí s postupem žáků do vyšších ročníků. Přibývá kolegů, kteří chtějí stát u zrodu výuky zdravotnických pracovníků v České Lípě. Všichni si uvědomujeme naléhavou potřebu vychovávat v našem městě zdravotnický personál. Naše stávající žákyně zhruba v 90 procentech pocházejí z České Lípy a blízkého okolí, seznamují se v průběhu studia s jednotlivými odděleními nemocnice. Je velmi reálné, že dívky také získají v nemocnici své pracovní místo, což je v nejisté době vždy skvělou vizí. Pedagogy máme vzdělané a aprobované, a to jak pro všeobecné předměty, tak i pro předměty odborné.

Barbora Žandová
Učitelka odborných předmětů a zástupkyně ředitele pro zdravotnické obory Střední zdravotnické školy a Střední odborné školy v České Lípě.
Absolvovala Střední zdravotnickou školu Děčín 1997 – 2001 a Jihočeskou univerzitu, Zdravotně sociální fakultu 2001 – 2006.
Jako všeobecná sestra pracovala v Nemocnici České Budějovice, chirurgické oddělení, interní oddělení. V letech 2005 – 2018 působila na SZŠ Děčín jako odborná vyučující.
Doplňující pedagogické studium absolvovala na UJEP.
Od roku 2018 působila na SZŠ a VOŠZ Liberec jako vedoucí odloučeného pracoviště v České Lípě.
Žije ve Skalici u České Lípy.