V Libereckém kraji se role gestora ujala Vlasta Straková, která se v minulosti statistikou zabývala a chtěla se k ní po době strávené v resortu školství vrátit. Uspěla ve výběrovém řízení, mezí její hlavní úkoly tak nyní patří operativní řízení, koordinace a provedení územní přípravy, terénních prací a sčítání v kraji, koordinace práce sčítacích komisařů a operativní řešení problémů.

Zdroj: Deník„Liberecký kraj má řadu specifik oproti zbylým regionům. Chová se zde například nejméně drůbeže a na jeho území se nachází třetí největší počet hromadných ubytovacích zařízení,“ řekla v rozhovoru pro Deník Vlasta Straková.

Kolik lidí vyrazí u nás v kraji do terénu a které části bude nejsložitější sečíst?
Na úvod je potřeba zmínit, že letošní sčítání proběhne primárně prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře. Kdo se nesečte on-line, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Ten mu předají sčítací komisaři České pošty. Krajská správa Českého statistického úřadu v Liberci v tomto termínu pošle do terénu 99 sčítacích komisařů. Jejich úkolem bude sečíst občany v hromadných ubytovacích zařízeních a většinou se jedná o jejich kmenové zaměstnance. Vzhledem k epidemiologické situaci bude nejsložitější zajistit sčítání v nemocnicích, kde samozřejmě nechceme ohrozit zdraví nemocných a ani zatěžovat zdravotníky.

Sčítání 2021Sčítání 2021Zdroj: Deník

V čem je Liberecký kraj zvláštní a liší se třeba ve statistikách oproti jiným krajům?
Liberecký kraj je rozlohou a počtem obyvatel druhým nejmenším krajem v České republice. Podíl národních parků a chráněných krajinných oblastí na jeho výměře je ale mezi kraji nejvyšší. Nejvíce lidí ze všech krajů zde pracuje v průmyslu, za prací dojíždí do velkých měst značné množství pracujících. Po Praze tu pracuje nejméně lidí v zemědělství a chová se zde nejméně drůbeže. Na jeho území se nachází třetí největší počet hromadných ubytovacích zařízení. Větrné elektrárny vyrábějí více než čtvrtinu elektrické energie v kraji.

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. března 2021. Od tohoto okamžiku má každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře. Ten bude zveřejněn na webu scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21. Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn od 27. 3. do 9. 4.

Jak se poslední sčítání z roku 2011 projevilo v životě v Libereckém kraji?
Věřím, že pozitivně. Krajskému úřadu Libereckého kraje, ale také městským a obecním úřadům předávají pracovníci oddělení informačních služeb po skončení sčítání údaje, které jsou podkladem pro zpracování různých strategií rozvoje, podkladem pro rozhodování zastupitelů. Mezi nejčastěji poskytované údaje patří vzdělanostní struktura obyvatel, struktura domovního a bytového fondu, složení domácností, dojížďkové proudy do zaměstnání a škol. Výhodou dat ze sčítání je jejich dostupnost za nejnižší územní celky, především za části obcí. Mezi žadateli o údaje ze sčítání se objevují také místní akční skupiny, studenti, regionální agentury.

Měla epidemie koronaviru dopad na samotné organizování sčítání a následný průběh?
Přípravy na sčítání probíhaly bez ohledu na pandemii koronaviru podle harmonogramu. V loňském roce se uskutečnilo zkušební sčítání, na kterém si Český statistický úřad ověřil všechny důležité procesy. Letošní sčítání je připravené tak, aby se lidé vyhnuli vzájemnému kontaktu.

Bude probíhat sčítání i v azylových domech a jiných podobných zařízeních?
Ano, azylové domy patří mezi hromadná ubytovací zařízení a sčítání zde proběhne ve vymezeném termínu od 17. dubna do 11. května. Příslušní sčítací komisaři už byli proškoleni a jsou připraveni respondentům poradit při vyplňování listinného formuláře, pokud se samozřejmě obyvatelé tohoto zařízení nesečtou on-line.

Jak to je s otázkou národnosti? Musím ji vyplnit?
Otázka na národnost je dobrovolná a občan může uvést dvě národnosti. Pokud bude v obci zastoupena národnostní menšina alespoň deseti procenty, má obecní nebo městský úřad určité povinnosti.

Historie sčítání lidu
Sčítání lidu není moderní fenomén, jeho historie sahá do dávné minulosti. Evangelium svatého Lukáše hovoří o nařízení římského císaře Augusta a jeho snaze popsat celý svět, kvůli které se museli dostavit všichni ke sčítání lidu do míst, kde trvale bydleli.
Na základě císařského ediktu Marie Terezie proběhlo v roce 1770 sčítání lidu, tažného dobytka a domů. Během toho bylo nutné očíslovat všechny domy a po sčítání si nesměli obyvatelé měnit příjmení. Pokud se někdo snažil vyhnout tomuto sčítání, mohl být potrestán až dvěma roky prací na pevnostních stavbách, a pokud někdo zatajil majetek, mohl mu být zkonfiskován.
První moderní sčítání na našem území se uskutečnilo v roce 1869. Zákon stanovil desetiletou periodu všech dalších sčítaní s tím, že se musela konat vždy ze Silvestra na Nový rok.