Ti přislíbili, že se jí budou velmi vážně zabývat a zrealizují v rámci možností navržená opatření. Mezi podstatné návrhy dětí patří zvýšení počtu přechodů pro chodce na území města a u těch stávajících obnovit jejich značení. Zejména se to týká autobusové zastávky v „dolním“ Šenově na Pískovci u mateřské školy a přechodu u městského úřadu.

Žáci ale za nejvíce rizikové místo označili světelný přechod v bezprostřední blízkosti školy. Ten protíná hlavní silniční tah mezi Novým Borem a Děčínem. „Zmíněné místo jsme nakonec do dopravní studie nezahrnuli, protože se jím zabývá již město,“ vysvětluje Hana Svobodová, ředitelka MŠ a ZŠ Kamenický Šenov.

Místní radnice totiž do svého plánu projektů pro příštích šest let zařadila pro přechod u školy vybudování podchodu za sedmnáct milionů korun. „Ten by měl velkou měrou přispět k bezpečnějšímu pohybu žáků při cestě do a ze školy. Zařadili jsme jej proto mezi priority města,“ říká Ota Raiter, starosta Kamenického Šenova.

Slavnostním předáním dopravní studie děti ukončily závěrečnou část školního projektu v rámci v grantového programu Na zelenou Nadace Partnerství. Ta poskytla šenovské škole devadesáti tisícovou finanční podporu. V první etapě mapovali žáci nebezpečná místa v okolí školy a s pomocí dospělých vytvořili souhrnnou školní mapu, na jejímž základě zpracoval odborník dopravní studii.

Součástí akce je i výtvarná soutěž žáků i dětí z mateřských škol Mistrovická a Pískovec, která bude ukončena koncem října. „Záměrem je rovněž získat rodiče a děti pro zdravý životní styl, aby dávali přednost chůzi či jízdě na kole před používáním prostředků hromadné dopravy nebo aut,“ doplňuje ředitelka.

Výstupem celého projektu je zpracování Školního plánu mobility, který je rozpracován na období několika let. „Je to vlastně jednoduchý písemný dokument, ve kterém škola pojmenuje hlavní problémy spojené s cestou dětí do školy a zpět a určí hlavní cíle a tomu odpovídající prostředky k jejich dosažení,“ vysvětluje Hana Svobodová.

Podle ředitelky bude škola dlouhodobě sledovat, zda se podmínky zlepšují a jak se mění procento dětských chodců či cyklistů. Získané finanční prostředky byly použity nejen na odborné zpracování dopravní studie, ale také na vybudování přístřešku pro kola v atriu školy.