Novoborští dobrovolní hasiči, z nichž tři jsou zaměstnanci města, žádali na konci prvního květnového týdne letošního roku radnici o navýšení mzdových prostředků.
Žádost, kterou radnici předali oficiální cestou přímo v podatelně úřadu, a kterou, jak doufali, projedná Rada města na svém zasedání 26. května, se však ke starostce podle jejích slov vůbec nedostala, a nemohla ji tedy jako jejich nadřízená radě města k projednání vůbec předložit.
Už tak napjaté vztahy mezi hasiči, radnicí a na novoborské politické scéně obecně se proto ještě více přiostřily.
Hasiči jsou všeobecně uznávanou autoritou a o těch novoborských to platí dvojnásob. Je to i podle slov velitele českolipských profesionálů ta nejlepší dobrovolná jednotka v celém kraji, a co víc, jsou vidět na každé akci, kterou město pořádá.
Žádný z politiků města s nimi proto nechce být ve sporu a každý by jejich velkého vlivu na veřejnost rád využil k dosažení vlastních cílů. Otázkou proto zůstává: Chtěl někdo nepředáním dopisu hasičům uškodit, nebo chtěl jejich nespokojenost využít pro vlastní blaho a vyhrocení už tak špatné situace na radnici, kde se stále častěji hovoří o odvolání starostky města?
Přímou odpověď a přiznání viny však očekávat nelze. Na řadu proto přicházejí další otázky, které by mohly celou situaci objasnit. Kdo měl žádost o navýšení platů jako poslední v ruce? Proč ji nepředal starostce? Kde je žádost nyní?
To jsou otázky, které může zodpovědět pouze tajemník úřadu Antonín Metál, do jehož kompetence spadá problematika doručování zásilek uvnitř úřadu.
Antonín Metál
„Vedoucí hasičů má určitě kopii žádosti potvrzenou z podatelny. Pokud projeví zájem, není nic jednoduššího, než podle přiděleného jednacího čísla vystopovat listinu a najít adresáta, který dopis z podatelny obdržel. To je ale interní záležitost úřadu a další informace proto nebudu sdělovat médiím,“ řekl Antonín Metál s tím, že nemůže, nechce a nebude bránit hasičům, aby tyto informace případně sdělili sami.
Hasiči
Hasiči se však mezi sebou dohodli, že se k celé věci alespoň v tuto chvíli nechtějí vyjadřovat.
Možné vysvětlení poslala jako oficiální stanovisko města starostka Stanislava Silná.
V něm vyvrací všechna tvrzení hasičů v předchozím článku v českolipském Deníku a také vysvětluje důvod, proč se k ní dopis s žádostí o navýšení mezd pro hasiče nedostal.
Stanislava Silná
„Pokud jde o požadavek hasičů na navýšení mzdových prostředků, podaný dne 7. 5. 2008, tak tento požadavek skutečně nebyl projednán, neboť nebyl starostce města doposud doručen. Kontrolou spisové služby bylo zjištěno, že písemnost byla 7. 5. 2008 v 9:55 předána na spisovnu městského úřadu, v 10:20 na sekretariát starosty a dne 7. 5. 2008 v 15:12 hodin byla písemnost předána místostarostovi města. Uvedenou žádost o navýšení mzdových prostředků má doposud u sebe pan místostarosta, který věc nepředložil na jednání Rady města. Tuto písemnost si od něj vyžádám a sama jí předložím radě města na jejím nejbližším jednání,“ uvádí doslova starostka.
Místostarosta má však vysvětlení i pro toto tvrzení starostky.
Jindřich Mareš
„Dopis byl vyhotovený v několika kopiích. Já nepopírám, že jednu z nich mám. Starostka má zajisté také jednu. Kromě toho jsme tytéž požadavky obdrželi v elektronické podobě. O problému jsme věděli všichni. Starostka ho však jako jediná nadřízená hasičů měla řešit a předložit jejich požadavky Radě města. Více se k tomu nebudu vyjadřovat. Už nechci přilévat zbytečně olej do ohně a být prostředníkem v řešení neshod mezi hasiči a jejich nadřízenou,“ říká Jindřich Mareš.

Stanovisko starostky Nového Boru Stanislavy Silné

V Českolipském deníku dne 28.5.2008 byl zveřejněn článek“ Hasiči se opět hádají s radnicí“, který se týká údajného sporu mezi vedením Města Nový Bor a zaměstnanci organizační složky hasičů, kteří vedle svého hlavního pracovního poměru vykonávají i vedlejší pracovní poměr zajišťující akceschopnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů, která je občanským sdružením osob. Údaje ve Vámi zveřejněném článku jsou zavádějící a nevystihují plnou pravdu uváděných skutečností.
Je pravdou, že na u hasičské zbrojnice se nachází lapol, který město získalo společně s budovou hasičské zbrojnice v ul. Gen. Svobody. Jedná se o část bývalého objektu ZPA Nový Bor. Od roku 2004 se objekt hasičské zbrojnice opravuje a to podle finančních možností města Prvotní prioritou byla rekonstrukce a kolaudace budovy hasičské zbrojnice a v další fázi chce město pokračovat zajištěním dalších zařízení objektu a to vč. uvedeného lapolu. Proto není pravdou, že by se vedení města a jeho orgány touto skutečností nezabývali, Jen na okraj na činnost hasičů bylo vynaloženo v roce 2006 celkem 5.751.248,-Kč, v roce 2007 celkem 5.572.065,-Kč a k dnešnímu dni za rok 2008 celkem 1.141.983,-Kč a to vše po odečtení příjmů. K těmto výdajům je třeba ještě připočítat dotaci v roce 2006 ve výši 260.000,-Kč na rekonstrukci zbrojnice a v roce 2007 dotaci na pořízení hasičského auta ve výši 2.mil.Kč. Dále v roce 2008 byl stav organizační složky hasičů zvýšen o dvě tabulková místa což činí další výdaje v řádu cca 500.000,-Kč a výjezdová jednotka rozšířena o druhé výjezdové družstvo se mzdovým nárůstem cca 350.000,-Kč oproti roku předcházejícímu. Proti tomu stát přispěl na provoz jednotky v roce 2006 částkou 367.815,-Kč a v roce 2007 částkou 293.460,-Kč. V roce 2008 se očekává dotace na provoz vč. mezd v I. pololetí ve výši 325.000,-Kč a v II. pololetí s obdobným doplatkem. Již z tohoto je patrno, že město Nový Bor se o své hasiče, kteří zajišťují záchranou službu i za stát, stará jak mu jeho finanční prostředky dovolí.
Taktéž není pravdou, že by starostka města svévolně a zadarmo u půjčovala tribunu, která je ve vlastnictví města Zapůjčení tribuny vždy projednává rada města. Taktéž je vždy dohodnuto, že tribunu při zapůjčení staví a bourají naši hasiči. Tak platí dohoda z dřívějška a není důvod to měnit.
Je pravdou, že velitel dobrovolných hasičů je i zaměstnancem města jako bezpečnostní referent organizační složky. Jako zaměstnanec města má řádnou pracovní smlouvu a pracovní náplň, která je jeho osobou podepsána. V článku deníku je nepravdivě uvedeno, že by s jeho jmenováním do funkce byly nějaké obstrukce. Tento zaměstnanec byl do 31.12.2007 zaměstnán u soukromé firmy a od 02.01.2008 byl přijat do hlavního pracovního poměru u Města Nový Bor. Současně byl zařazen do organizační složky města hasičů. Je však pravdou, že tento zaměstnanec požaduje vyšší plat a tak požaduje změnu pracovní náplně a jiné pracovní zařazení. Na tomto požadavku zaměstnance jsme se zatím s jeho vedoucím organizační složky nedohodli a celá věc je v jednání.
Pokud jde o dotaci ve výši 150.000,-Kč, jedná se opět o nepravdivou informaci. Jak mám zjištěno z Krajského hasičského záchranného sboru v Liberci, tak se jedná o dotaci na mzdové náklady dobrovolných hasičů ve výši 2x 150.000,-Kč na každé jedno družstvo a 25.000,-Kč na jeden hlavní pracovní poměr zaměstnance organizační složky, který je zaměstnán již z dřívější doby. O dotaci na tento hlavní pracovní poměr se žádalo již v průběhu roku 2007. Nyní je v jednání s HZSLK možnost další dotace na další dva zaměstnance v hlavním pracovním poměru a to 1/12 za každý odpracovaný měsíc. V tomto případě je nadějné, že dotace na tyto dva nové hlavní pracovní poměry bude vyplacena v II. pololetí roku 2008. K požadavku na poskytnutí dotace na mzdové náklady pro hlavní pracovní poměry je standardně požadována pracovní náplň zaměstnance, ze které musí vyplývat, že se svou činností podílí na činnosti hasičské jednotky. V našem případě to splňují všichni zaměstnanci organizační složky a pracovní náplně bylo možné předat HZSLK, pokud by si je někdo u starostky města nebo personálním pracovišti vyžádal.
Všechny doručené podměty adresované starostce byly projednány dne 26.5.2008 na radě města a ta k nim přijala příslušná usnesení. Tedy není pravdou, že by tyto podněty nebyly předány k projednání. Pokud jde o požadavek hasičů na navýšení mzdových prostředků podaný dne 7.5.2008, tak tento požadavek skutečně nebyl projednán, neboť nebyl starostce města doposud doručen. Kontrolou spisové služby bylo zjištěno, že písemnost byla 7.5.2008 v 09:55 předána na spisovnu městského úřadu, v 10:20 na sekretariát starosty a dne 7.5.2008 v 15:12 hodin byla písemnost předána místostarostovi města. Uvedenou žádost o navýšení mzdových prostředků má doposud u sebe pan místostarosta, který věc nepředložil na jednání rady města. Tuto písemnost si od něj vyžádám a sama jí předložím radě města na jejím nejbližším jednání.
Taktéž všechny podněty a vyjádřené nespokojenosti projednám s vedoucím organizační složky hasičů a věci budu řešit jak v rámci finančních možností města tak s ohledem na práva a povinnosti vedoucího zaměstnance a jeho podřízených.