Protože tento krok je stále v centru pozornosti zejména v Kamenickém Šenově, požádali jsme o odpovědi na několik aktuálních otázek o současném vývoji Jiřinu Princovou, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje.

Jaká je aktuální situace v kauze sloučení sklářských škol z pohledu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje?
Aktuálně stále platí usnesení Rady Libereckého kraje ze dne 2. února 2010, kterým bylo stanoveno, že situace školy bude znovu projednána a zhodnocena v říjnu 2010. Nyní je na vedení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, zda doloží svou životaschopnost.

Je odbor informovaný o krocích, které vedení školy podniká k získání vhodného partnera a na svou záchranu?
Částečně ano, prostřednictvím e–mailové komunikace dostávám kusé informace o tom, kde se kamenickošenovská škola prezentuje. Jaké další kroky škola připravuje, nevím, předpokládám, že budou součástí návrhu, který má být školou zřizovateli předložen do 30. září 2010.

Už vás s konkrétními návrhy kontaktovali zástupci Mezinárodní sklářská aliance?
Ne, s konkrétními a reálnými návrhy se na nás doposud neobrátili, a to už uběhlo více než půl roku po deklarování záměru pomoci sklářským školám v Libereckém kraji.

VŠE O PLÁNOVANÉM SLOUČENÍ SKLÁŘSKÝCH ŠKOL NAJDETE V PRAVÉM SLOUPCI V RUBRICE SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Snaží se krajský odbor školství škole v Kamenickém Šenově v současné době nějak pomoci? Nebo už ji ponechal svému osudu?
S ředitelem kamenickošenovské školy jsme v kontaktu, navrhli jsme mu možná racionalizační opatření, pomáháme mu v řešení standardních provozních záležitostí (personální politika), tak jako všem školám zřizovaným Libereckým krajem. Vídáme se na pravidelných poradách, při projednávání zpráv o hospodaření, přípravě Sympozia uměleckoprůmyslových škol, atd.

Před časem oznámil Magistrát hl. m. Prahy, že sklářskou školu v Kamenickém Šenově podpoří finančně. Už s vámi jeho zástupci jednali a snaží se spolupracovat?
O záměrech Magistrátu hlavního města Prahy víme pouze ze sdělovacích prostředků a zprostředkovaně od ředitele školy.

Vedení šenovské školy naznačuje, že když získá do stanoveného data 30. září milion korun, bude škola zachráněna. Je to podle vás reálné?
A co bude z rok? V dané záležitosti nejde o milion korun. Jde o dlouhodobé zabezpečení vyučování sklářských oborů v kraji (pojem dlouhodobý je možné spatřovat jako horizont minimálně deseti let).

Nemůže ještě odbor školství Libereckého kraje přehodnotit své stanovisko a školu v Kamenickém Šenově podpořit? Je možné, že ještě změníte stanovisko?
Odbor školství může pouze radě kraje a zastupitelstvu kraje doporučovat, to co by z hlediska vzdělávací soustavy v kraji bylo nejvhodnější. Vzhledem k tomu, že problém s naplněností sklářských škol na Novoborsku se ještě prohlubuje, nebylo by to moudré. Uvědomme si, že stojíme na začátku období, kdy nám bude velmi razantním způsobem klesat počet žáků. Očekávaný demografický vývoj je pro naše rozhodování zásadní. V tomto školním roce máme na středních školách přes 19 tisíc žáků. V roce 2014 zbude na středních školách žáků denního studia pouze 16 tisíc. Situace je neudržitelná, dle mého názoru je nezbytná optimalizace počtu a provozu škol a školských zařízení. Do roku 2024 nebude situace lepší. Pokud škola již teď má výrazné problémy s nedostatečným počtem žáků, čekat, že se situace výrazně zlepší, není příliš reálné.

Je opravdu takový problém nalézt v krajském rozpočtu částku, která by umožnila šenovské škole přežít?
Je nutno připomenout, že zřizovatel mimo nákladů na provoz školy doplácel v minulých dvou letech nemalé částky v řádu milionů na mzdy, kdy škole z důvodu velmi nízkého počtu žáků nestačí dotace ze státního rozpočtu. Obecně na vysvětlení připomínám, že provozní náklady škol jsou hrazeny z prostředků zřizovatele, zatímco ostatní náklady (mzdy učitelů apod.) dostávají školy jako dotaci ze státního rozpočtu. Ve škole v Kamenickém Šenově dostávají na 1 žáka 125 tis. Kč, na obchodní akademii je to 39 tis. Kč, je tedy dostatečně zohledněna náročnost výuky. Přestože je tato částka trojnásobná, pro malý počet studentů škola nevychází z přiděleným rozpočtem prostředků na platy. Výše dotace závisí na počtu žáků ve škole. Situaci, kdy připadá na jednoho zaměstnance školy pouze cca 2,5 žáka, nemůže státní dotace zohlednit a není únosné, aby ji dlouhodobě dofinancovával zřizovatel.

V minulých dvou letech Liberecký kraj začal dofinacovávat chybějící prostředky na platy z provozních prostředků. Poskytl tak škole prostor, aby učinila potřebná racionalizační opatření, získala dostatečný počet žáků, atd. Bohužel se tak nestalo. V té době navštěvovalo školu 90 žáků a nyní už je to o dalších 20 žáků méně. Tato situace je a byla nestandardní. Liberecký kraj doplácel mzdy pedagogů jen na této škole, a doplácel je z provozních prostředků určených pro všechny školy, tedy na jejich úkor.

Co se bude dít po 30. září, nezíská-li škola v Kamenickém Šenově strategického partnera?
Předpokládám, že resortní radní předloží všechny v dané době dostupné informace včetně konkrétního záměr vypracovaného školou, podloženého reálnými a přesvědčivými argumenty s dlouhodobým finančním zajištěním radě kraje k posouzení.

Koncem září už poběží nový školní rok. Otevřete v Kamenickém Šenově 1. ročník a pak ho převedete do Nového Boru, nebo ho vůbec letos neotevřete?
Přesné informace o výsledku přijímacího řízení budou k dispozici až na konci září. Do začátku nového školního roku mají žáci vycházející z 9. ročníků stále možnost účastnit se vyhlašovaných přijímacích řízení na jednotlivé školy. Předpokládám, že škola v Kamenickém Šenově první ročník otevře.

Nemáte obavu, že sloučením obou škol dostane citelnou ránu především sklářské školství a že podobný osud nakonec může v blízké budoucnosti postihnout i školu v Novém Boru?
Rozhodně nelze souhlasit s tvrzením, že škola skončí a že sloučením škol dostane sklářské školství citelnou ránu. Pokud se tak Liberecký kraj rozhodne, škola nebude zrušena, ale sloučena. Obory vyučované v Kamenickém Šenově budou v případě sloučení převedeny do Nového Boru (novoborská škola má v nabídce již teď shodné obory), změní se tedy pouze místo, kde bude výuka probíhat. Je neekonomické, aby v tak malé vzdálenosti od sebe existovaly dvě sklářské školy.

Co udělá odbor školství pro to, aby se tak nestalo a nezanikla další sklářská škola?
Pokud chcete udržet výuku oborů, na kterých studuje jen velmi malý počet žáků, lze to, ale jen na školách, kde je dostatečný počet žáků (umožňující spojování tříd, zajištění aprobovanosti výuky a prostupnosti vzdělávání atd.).
Z hlediska nabídky oborů vzdělávání by nám mělo jít především o to, až se kdokoli za pět let rozhodne studovat jakýkoli obor, aby ho studovat mohl. Není nejdůležitější na kterém místě.
Již dnes řada škol zavírá obory, o které mezi uchazeči zájem není. Odbor školství může a bude navrhovat a předkládat radě a zastupitelstvu kraje nepopulární, ale racionální řešení. Jejich cílem je zachování šíře oborové nabídky ve školách Libereckého kraje.