K prodeji 59,99% akcií Českolipské teplárenské, který schválili zastupitelé minulý týden ve středu, jsme zjistili další závažnou skutečnost. Firma Newton, která zastupovala město v jednáních s minoritním akcionářem – MVV Energie v listopadu loňského roku, navrhovala variantu, jak by si město ponechalo silný vliv v ČLT.
Z dokumentu vyplývá, že čistá hodnota ČLT byla v listopadu loňského roku 166 milionů korun. Nyní, v květnu, je pochopitelně ještě vyšší.
MVV nabízela celkovou cenu ve výši 192 mil. Kč (150 mil. Kč za veškerou teplárenskou infrastrukturu ve vlastnictví města + 40 mil. Kč za 60% akcií ČLT + 2 mil. Kč prodejní opce na zbývajících 5% akcií).
„Je zřejmé, že MVV bude moci financovat celkovou kupní cenu po odkoupení ČLT prakticky pouze z jejích finančních zdrojů. V současné době dosahuje úroveň hotovosti v ČLT výše 135 mil. Kč a čistý roční průměrný zisk za posledních pět let ČLT je více než 11 mil. Kč,“ napsal tehdy ve zprávě David Volný z firmy Newton. Z tohoto vyjádření je tedy jasné, že na účtu prodané ČLT je více peněz, než za ni MVV zaplatí.
Nicméně Newton přišel s jinými variantami, které byly výhodné pro obě strany a také pro 26 tisíc občanů České Lípy, kteří jsou napojeni na vytápění. „ČLT odkoupí od MČL veškerou teplárenskou infrastrukturu za 150 mil. Kč. Nákup bude financován vlastní hotovostí ČLT + malou částkou bankovního úvěru. Město odprodá MVV 30% podíl v ČLT, ponechá si významnou minoritu ve výši 35% a paritu v orgánech ČLT za předpokladu zachování současné akcionářské smlouvy za cca 38 mil. Kč a zároveň získá prodejní opci na zbývajících 35% za cca 45 mil. Kč,“ navrhoval David Volný.
Možnost, že by infrastrukturu odkoupila Českolipská teplárenská, bohužel zastupitelé neprojednávali. Právě toto je možná klíčový bod celé transakce. Kupec akcií MVV (resp. jeho dceřiná společnost Českolipské teplo) bude vlastnit infrastrukturu, bez níž ČLT nemůže teplo dodávat. Bude si ji tedy muset pronajímat. Pokud se majitel rozhodne zvýšit cenu za pronájem, nikdo tomu nezabrání. To se může velmi výrazně negativně promítnout do ceny tepla.
Jak ale stále zdůrazňuje starostka a členka představenstva ČLT Hana Moudrá, ani dříve nemohli cenu tepla ovlivňovat. „Můžeme ovlivnit nákladovost,“ zdůraznila. Z tohoto pohledu byla ale situace před prodejem lepší. Ačkoliv skutečně nikdo nemůže ovlivnit například cenu plynu, do prodeje infrastruktury bylo alespoň jisté, za kolik ji město pronajme teplárně.
Závěr zprávy společnosti Newton také stojí za povšimnutí. V listopadu totiž navrhovali starostce, že pokud MVV nepřistoupí na podmínky města, bude „další možností, kterou doporučujeme, uspořádání standardního výběrového řízení,“ citujeme ze zprávy.
Zastupitelé se ale touto možností vůbec nezabývali.

Vyjádření společnosti Newton v plném znění

Vážená paní starostko,

Na Vaši žádost jsme připravili stručné porovnání cenových podmínek nabízených MVV Energie CZ („MVV“) za teplárenská aktiva ve vlastnictví Města Česká Lípa („MČL“) s naším posledním oceněním. Zároveň připojujeme návrh alternativní transakce, která by MČL poskytla významnou výši hotovosti na rozvoj městských projektů a zároveň by zachovala silný vliv MČL na Českolipskou teplárenskou, a.s. („CLT“).

1. Nabídka MVV Energie CZ ze dne 1.listopadu 2007

• MVV nabízí celkovou cenu ve výši 192 mil. Kč (150 mil. Kč za veškerou teplárenskou infrastrukturu ve vlastnictví města + 40 mil. Kč za 60% akcií ČLT + 2 mil. Kč prodejní opce na zbývajících 5% akcií),
• Platební podmínky: 120 mil. Kč ihned + zbývajících 70 mil. Kč v období příštích pěti let (20 mil. Kč první dva následující roky + 10 mil. Kč po dobu dalších tří let),
• Výše uvedeným platebním podmínkám odpovídá čistá současná hodnota (NPV): 166 mil. Kč (při diskontní sazbě 8%),
• Je zřejmé, že MVV bude moci financovat celkovou kupní cenu po odkoupení ČLT prakticky pouze z jejích finančních zdrojů (v současné době dosahuje úroveň hotovosti v ČLT výše 135 mil. Kč a čistý roční průměrný zisk za posledních pět let ČLT je více než 11 mil. Kč).

2. Ocenění NEWTON Management (květen 2007)

Podle tohoto ocenění se celková cena za 65% podíl v ČLT + veškerou teplárenskou infrastrukturu ve vlastnictví města pohybuje mezi 213-233 mil. Kč.

Nabídka MVV Energie CZ je tedy o přibližně 47-67 mil. Kč nižší než ocenění NEWTON Management a považujeme jí proto za nevýhodnou pro MČL.

3. Návrh alternativní transakce:

a) ČLT odkoupí od MČL veškerou teplárenskou infrastrukturu za 150 mil. Kč (nákup bude financován vlastní hotovostí ČLT + malou částkou bankovního úvěru),
b) MČL odprodá MVV 30% podíl v ČLT (ponechá si významnou minoritu ve výši 35% a paritu v orgánech ČLT za předpokladu zachování současné akcionářské smlouvy) za cca 38 mil. Kč a zároveň získá prodejní opci na zbývajících 35% za cca 45 mil. Kč.

Výhody této varianty pro MČL:

• MČL získá 188 mil. Kč v hotovosti,
• MČL si zachování silný vliv na řízení ČLT (právo veta plynoucí z akcionářské smlouvy).

Naopak MVV získá za 38 mil. Kč 65% majoritu v ČLT, která bude vlastníkem veškerého teplárenského majetku města (tj. MVV se zbaví rizika neprodloužení nájemní smlouvy mezi ČLT a MČL v roce 2012 a následného znehodnocení své původní investice do ČLT).

Pokud se MČL rozhodne pro prodej teplárenských aktiv (nebo jejich části) a pokud výše uvedená alternativa (nebo její varianta) nebude pro MVV Energie CZ přijatelná, je další možností, kterou doporučujeme, uspořádání standardního výběrového řízení.