Pro zasvěcené do letitého sporu o pokračování těžby čediče na kopci Tlustec jde o překvapivý krok. Akciová společnost Kamenolom Brniště požádala Obvodní báňský úřad v Liberci o povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Luhov na Českolipsku. Podání této žádosti je klíčové pro získání práva znovu začít kámen na Tlustci lámat.

Těžařská firma ho ale učinila nečekaně, chvíli po tom, co ji krajský soud „připravil“ o veledůležitou výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, kterou získala před rokem od ministerstva životního prostředí. Proti tomu podali úspěšnou žalobu odpůrci těžby – město Jablonné v Podještědí, Sdružení pro záchranu kopce Tlustec a českolipská pobočka Společnosti pro udržitelný život (STUŽ).

„Podávat žádost o povolení těžby za situace, kdy soud zrušil povolení zásahu do ochranného režimu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, lze přirovnat k situaci, kdy si jde někdo pro řidičák, aniž má potvrzení o absolvování autoškoly,“ reagoval předseda českolipské pobočky STUŽ Miroslav Hudec. „Co se týče kasační stížnosti, myslím, že těžař neuspěje. Je to stejně zoufalý krok jako ta žádost o povolení těžby. Pokud vím, tak kromě výše zmíněnému souhlasu těžaři chybí další důležité dokumenty a nemá ani vypořádány střety zájmů,“ sdělil Hudec. 

Podle konzultanta těžařů Radovana Vrátného obvodní báňský úřad žádost zaevidoval a zahájil příslušné úkony. Jak uvedl, na postup kamenolomu ani na postup báňského úřadu nemělo rozhodnutí krajského soudu zatím žádný vliv: „Do doby, než účastníci obdrží úplný rozsudek, nejsou jím nijak vázáni,“ podotkl Vrátný.

„Naše právní oddělení se připravuje na podání kasační stížnosti, neboť s rozhodnutím soudu nesouhlasíme. Rozsudek je pro nás do jisté míry překvapením,“ prohlásil Jiří Čech, generální ředitel a spolumajitel společnosti Kamenolom Brniště. Je přesvědčen, že na cestě k naplnění svého záměru už překonali jiné těžkosti, například získali EIA a další dokumenty.

Na Tlustci se těžil kámen od 70. let 20. století. Protesty veřejnosti proti těžbě začaly před více než dvaceti lety. Zastavilo ji ministerstvo životního prostředí. Během let 2003 a 2004 byla těžba čediče krátce obnovena, ale pak definitivně zastavena. Podle odpůrců těžby není v regionu další kamenolom potřeba a jeho provoz by neúměrně zatěžoval své okolí. O obnovu těžby od roku 2012 usiluje firma Kamenolom Brniště, a.s.. Počítá s těžbou až 840.000 tun kameniva ročně po dobu 20 až 30 let. Stát již dříve uznal, že hodnota celého vrchu Tlustec je nesmírná, s potřebou nejpřísnější možné ochrany rostlin a živočichů, a to v evropském měřítku.

Oporu vidí i ve výsledku místního referenda v Brništi, v němž většina hlasujících vyjádřila souhlas s těžbou. „Podnikáme všechny kroky abychom sanačně-rekultivační těžbu obnovili. Těžbu šetrnou, schválenou v procesu EIA, výhodnou pro obec Brniště i Liberecký kraj,“ komentoval ředitel Čech.

Jak už dříve Deníku vysvětlil ústřední báňský inspektor a mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek, otázka řízení o povolení hornické činnosti je tzv. navazující správní řízení. Jeho průběh zpravidla ovlivňuje splnění další povinnosti vyplývající z horního zákona, tedy jak se těžební organizace před zařazením příslušných prací do plánu otvírky, přípravy a dobývání dohodne se s orgány a fyzickými a právnickými osobami, kterým přísluší ochrana objektů a zájmů, a o tom, zda ohrožený objekt nebo zájem se má chránit, v jakém rozsahu, popřípadě po jakou dobu. „Před vydáním povolení je nezbytné všechny střety zájmů vyřešit,“ uvedl Machek.

Na nejnovější postup kamenolomu reagoval také nový krajský radní pro životní prostředí Václav Židek (Piráti), který žije v Postřelné a zorganizoval i petici za vyhlášení části Tlustce přírodní rezervací. Odmítá tvrzení těžařů o sanačně-rekultivační těžbě, když plánují vytěžit 840 000 tun ročně po dobu 25 let. „To není žádná sanace. To je regulérní těžba a tedy se k tomu musí takto přistupovat,“ řekl Židek. Je názoru, že se stát s problémem musí řádně vypořádat ve všech krocích, jako například řádně prokázat veřejný zájem převyšující ochranu zvláště chráněných druhů živočichů v lomu a jeho blízkém okolí.

„Aktuální výjimka byla soudem zrušena a pro bližší závěry musíme počkat na plné zdůvodnění. Každopádně osobně nepovažuji za správné pokračovat k dalším krokům směřujícím k těžbě, pokud zde máme rozhodnutí soudu o dílčím kroku, které bude napadeno kasační stížností,“ soudil krajský radní.