„Do současné doby byly již všechny tyto nádoby předány občanům Svárova, Holého Vrchu a Slovanky,“ říká referent veřejného prostranství Milan Blecha. Zájem byl stejně jako v loňském roce velký a převyšoval nabídku.

„Možnost zapojit se do projektu v České Lípě a získat tak příležitost tímto způsobem nakládat s biologickým odpadem ze svých zahrádek a domovů získalo již pět set domácností,“ shrnula starostka Hana Moudrá s tím, že na základě výsledků loňského roku očekává, že se letos nashromáždí 400 tun biologicky rozložitelného odpadu. Ten pak zpracovává čistírna odpadních vod firmy SčVK a.s. v České Lípě.

To, že je projekt užitečný, potvrzuje mimo jiné i zájem některých institucí o odběr tohoto čistého bioodpadu. „Od začátku roku se nám nabídly již dvě firmy, které mají v budoucnu zájem o jeho odběr a další zpracování. Zájem projevili jednak zástupci nově budované bioplynové stanice, kde by biologicky rozložitelný odpad sloužil jako jeden z komponentů pro činnost stanice a také zástupci nově budované kompostárny, kde by došlo k podstatně vyššímu zhodnocení, než dochází při současném způsobu zpracování,“ doplňuje Milan Blecha.

Českolipská radnice předpokládá, že by díky zájmu o odběr bioodpadu mohlo dojít ke snížení nákladů na projekt třídění a k dalšímu rozšíření počtu nádob.