Ohniváček černočárný, modrásek bahenní, klínatka rohatá či vydra říční. Vzácné živočišné a rostlinné druhy vyskytující se v okolí řeky Ploučnice stojí za snahou kraje zřídit už v příštím roce nové chráněné území na Českolipsku přírodní památku Niva Ploučnice u Žizníkova.

Přírodní památky a rezervace na Českolipsku V okrese Česká Lípa sice neleží žádný ze čtyř národních parků, zato jsou tu hned tři chráněné krajinné oblasti (Kokořínsko, České Středohoří a Lužické hory). Jejich správy pečují o čtyři národní přírodní rezervace (Novozámecký rybník, Břehyni-Pecopalu, Jezevčí vrch, Velký a Malý Bezděz), čtyři národní přírodní památky (Panskou skálu, Peklo, Swamp, Jestřebské skály), devět přírodních rezervací a hned 32 přírodních památek

Záměr na zřízení přírodní památky na meandrujícím toku Ploučnice s navazujícím komplexem mokřadů kraj oznámil v půlce listopadu. Podle Josefa Jadrného, náměstka hejtmana pro životní prostředí a zemědělství, je hlavním důvodem jejího vzniku implementace evropské soustavy chráněných území Natura 2000.

„Daná lokalita je součástí evropsky významné lokality Horní Ploučnice a byla povinnost vyhlásit ji dle nařízení vlády jako zvláště chráněné území," uvedl Jadrný.

Celková plocha přírodní památky má být bezmála 80 hektarů, navazující ochranné pásmo má navíc dosahovat dalších skoro 50 hektarů. Chráněná plocha se tak dotkne katastrálního území České Lípy, Dobranova, Heřmaniček u Dobranova, Staré Lípy, Vítkova u Dobranova a Žizníkova.

Zákazy a omezení

Vlastníci pozemků a nemovitostí na území přírodní památky budou muset počítat s menšími komplikacemi při správě svého majetku. Veškeré stavební činnosti či terénní úpravy v ochranném pásmu musí totiž ze zákona odsouhlasit příslušný orgán ochrany přírody. Omezující pravidla pro činnost na území samotné přírodní památky jsou pak ještě přísnější (viz infobox pod článkem).

„Zde platí ustanovení § 36 zákona a je přímo zakázáno poškozovat či měnit přírodní památku," připomíná Jadrný. „Co je vázáno na souhlas orgánu ochrany přírody si pak stanoví tento orgán sám dle předmětu ochrany ve zřizovacím dekretu." dodává.

Vznik nového chráněného území ale podle něj lidem život zásadně nezkomplikuje. „Dle našeho názoru se jich to nedotkne nad rámce již existujících omezení z existence evropsky významné lokality a ochrany Ploučnice obecně," ujistil Jadrný.

Vše pro lososa

Jedním z cílů zřízení přírodní památky je také zachování migrační prostupnosti pro lososa obecného. Ten je vysazován v rámci repatriačního programu ve stádiu plůdku do Ještědského potoka coby jedné ze tří lokalit v ČR. Ploučnice je pak pro něj jediný migrační koridor při tahu do moře. „Teoreticky budou v budoucnu moci tokem Ploučnice migrovat i dospělí lososi na trdliště, ale historická data o výskytu druhu tuto teorii nepodporují," stojí v návrhu na zřízení přírodní památky.

Náklady na zřízení přírodní památky v okolí Ploučnice a její údržba v letech 2014 2023 mají být 2,5 milionu korun. Jak a kdo bude projekt financovat po roce 2023 je zatím nejasné. „To není ještě zcela dořešeno, probíhají jednání mezi ministerstvem životního prostředí a EU, zřejmě bude celá péče o přírodní památku věcí kraje, stejně jako u stávajících chráněných území," řekl Jadrný.

Veřejná debata občanů s Josefem Jadrným o zřízení přírodní památky (PP) Niva Ploučnice u Žizníková se koná 10. prosince od 17:00 v zasedací místnosti zastupitelstva na českolipské radnici.

v PP Niva Ploučnice u Žizníkova bude zakázáno• zasahovat do koryta vodního toku
• provádět činnosti, které ovlivňují vodní režim v území
• měnit druh pozemků a jejich využití
• hnojit a používat biocidy
• zřizovat skládky
• umisťovat další zařízení pro krmení zvěře
v ochranném pásmu PP budou omezení pro• stavební činnost
• terénní a vodohospodářské úpravy
• použití chemických prostředků
• změny kultury pozemku