Architekti Luboš Križan a David Urbánek ukázali zástupcům města Nový Bor a autorovi původního návrhu svoje vlastní zpracování třetí fáze revitalizace náměstí Míru.

Všichni tři architekti pak byli pověřeni radou města, aby se sešli a vypracovali kompromisní variantu.

„Jsem domluvený s kolegou Urbánkem, že něco z jejich návrhů dopracuji do vizualizace svého návrhu a pošlu mu to k náhledu. Ono to jinak vypadá z ptačí perspektivy a jinak z pohledu procházejícího člověka," říká architekt a zastupitel Nového Boru Boris Rýdl a dodává, že konečnou podobu by chtěl ukázat už na květnové radě města.

Bulvár před školou

V posledním návrhu počítal Boris Rýdl se zachováním travnaté plochy před základní školou. Křižan a Urbánek vymysleli něco jiného.

„Dnešní urbanistické principy vycházejí z trvale udržitelného rozvoje, který stojí mimo jiné i na posilování sociální soudržnosti obyvatel. Je žádoucí, aby se potkávali lidé z různých vrstev společnosti. Je nesmyslné dobrovolně „zazdít" tak potenciálně významnou část veřejného prostoru nevyužitelným trávníkem," popisují architekti, kteří navrhli před školou osm metrů široký, vydlážděný chodník. Vznikla by tak zajímavá cesta od kostela ke sklářskému muzeu.

„V otázce zrušení travnaté plochy před školou padla mezi lidmi přítomnými na jednání všeobecná shoda. Plocha bude nahrazena širokým chodníkem, který bude od parkovacích stání opticky oddělen stromořadím, díky čemuž vznikne podél celé fasády školy možnost sednout si v klidu do stínu," říká Urbánek.

Zhruba na poloviny se rozdělili zastupitelé v otázce návrhu vodního prvku. Boris Rýdl počítal s osazením kašny se sklářským uměleckým dílem, která by se stala středobodem náměstí, mladší kolegové navrhují vodotrysk.

Voda tryskající přímo ze země totiž bývá ve městech oblíbenou atrakcí pro děti i dospělé.

„Navrhujeme výtrysky v ploše, které při vypnutí neomezují využitelnost náměstí, pro sklářská umělecká díla jsme vymezili spojnici mezi autobusovou zastávkou a muzeem, kde je prostor pro instalaci 5-6 plastik, které by se měnily každé tři roky v rámci sympózia IGS, náměstí by se tak stalo živou venkovní sklářskou galerií," popisuje návrh Urbánek.

Zastupitelé Nového Boru se kloní spíše k variantě oddělit od sebe průtah městem a hlavní plochu náměstí keřovým porostem.

„Je to vždy věc názoru, já mám rád zabydlenější prostředí, mladí architekti zase preferují vzdušnější prostředí," říká Rýdl, na což Križan a Urbánek oponují tím, že keřové porosty jsou prvky, které najdou uplatnění v parcích či veřejných zahradách, ale na náměstí v centru města nepatří.

Jak novoborské náměstí bude nakonec vypadat, se dozvíme možná už do konce tohoto měsíce.

Návrh architektů Luboše Križana a Davida Urbánka působí vzdušně a snaží se navázat na předchozí etapy rekonstrukce náměstí.

A - Úprava tvaru centrální plochy - veřejný prostor před radnicí

Trasování vychází z původní studie, avšak komunikace v jižní části je narovnána do rovnoběžné polohy vzhledem ke Sloupské ulici + v severní části je zešikmena. Důvodem je vznik reprezentativního prostoru před radnicí a zároveň je umožněno přímé pěší propojení autobusové zastávky se sklářským muzeem bez překážek a bariér. V tomto prostoru by bylo vhodné akcentovat sklářskou tradici města - umístěním skleněného uměleckého díla samostatně soutěženého. Popř. více skleněných uměleckých děl, které by vtipně tvořily "skleněnou cestu" až ke sklářskému muzeu. Trvalé osazení městským mobiliářem až po instalaci díla s ohledem na konkrétní řešení (prozatím čistý prostor, konkrétní umístění díla bude otázkou soutěže). Vhodné by bylo více propracovat řešení dlažeb.

Nevýhoda řešení = úbytek parkovacích stání v ploše náměstí - celkem 36 parkovacích stání. Cenou je však vznik významného veřejného prostoru, eliminace zbytkových ploch a vznik přímých pěších propojení bez překážek.

B - Hlavní kompoziční osa náměstí

Přímá spojnice dominantního vzrostlého stromu (s Lavičkou Václava Havla) a hlavního nástupního prostoru před kostelem. Osa s rozdílným typem dláždění (barevnost, popř. vzor, možná i materiál - nutno prověřit). V centrální ploše náměstí doplněná jednoduchým vodním prvkem - vodními tryskami ze země (snadná údržba, technologické výhody, v případě potřeby volné plochy náměstí při vypnutí vůbec nepřekáží) a lavičkami. Tyto lavičky nejsou nijak stíněny… V jižní části doplněno komponovaou zelení (viz bod D) s lavičkamii ve stínu. Posun stávajícího přechodu před kostelem blíže ke kruhovému objezdu + úprava trasování (viz bod A) - přehledná návaznost (komunikace na náměstí se nepřechází v její zatáčce a do rohu středové plochy tak, jako v původní studii). Do budoucna promyslet zakončení osy před kostelem (dotáhnout odlišný typ výdlažby až před kostel, kříž, popř. zapojit severn fasádu restaurace U Pošty.

C - Prostor před základní školou

Jednoduchá úprava, kterou však považujeme za stěžejní, pokud se žádné jiné nepodaří zapracovat. Doporučujeme zrušit zatravněné pásy před školou a "stromořadí" odsadit od fasády budovy. Vznikne široký předprostor (cca 8,0 m) - jasná pěší návaznost z rohu náměstí podél školy dále ke sklářskému muzeu. Důstojný široký prostor, nikoliv úzký chodník a rozblácený trávník. Stromy odcloní pěší od zaparkovaných automobilů a lidé se dostanou do kontaktu s fasádou školy, což je příjemnější (v původní studii naopak - viz řez). Prostor je vhodné doplnit dalšími typy městského mobiliáře
(nástěnky zájmových kroužků a spolků, které byly dříve umístěny před lužickými domky - nápad občana z veřejné diskuze, stojany na kola apod.)

D - Vzrostlá zeleň

6 vzrostlých stromů v jižní části náměstí, tvoří součást kompozice náměstí, nejsou nahodile rozmístěné v ploše náměstí. Narozdíl od jednotlivě vysazovaných stromů mají schopnost utvořit bohatý a celistvý stín - doplněno lavičkami, které budou trvale zastíněné (narozdíl od těch v centrální ploše náměstí) - možnost výběru. Stromy nejsou zasazovány do trávníků, ale do mříží.

E - Sloupky

Nedoporučujeme vysazování keřových pásů lemujících obrys náměstí, vznikají chaotické geometrické útvary, které nevycházejí z prostorové hmotové geometrie náměstí, navíc vznikají špatně udržvatelná zákoutí. Stejně tak nedoporučujeme rozmístění bariérových sloupků po obvodu náměstí - zbytečné překážky znemožňující víceúčelové využití plochy (i při sklopení jsou překážkou, budování celozasunovacích do země je zbytečně nákladné, navíc v takovém množství. Naopak zajímavé řešení by mohlo přinést osázení sloupků podél hlavních silnic namísto vzrostlých stromů (viz červené body v situaci).

F - Přechody pro pěší

Z důvodu zajištění pěší prostupnosti náměstím, zejména s ohledem na situování autobusové zastávku směr Č. Lípa, doporučujeme doplnění přechodů pro chodce - viz situace. Upozorňujeme na nutnost dodržení normových požadavků na poloměry výjezdových oblouků z kruhového objezdu (zejména s ohledem na požárníí techniku apod. - dle hrubého odhadu nejsou v zákresu původní studie tyto poloměry otáčení dodrženy).

G - Autobusová zastávka