Vyplývá to z nových pravidel, ve kterých město povinnost hradit poplatek za pořízení změny v územním plánu deleguje přímo na jejich navrhovatele.

„V současné době je již navrhováno několik změn nového územního plánu a žádná obecná pravidla k zajištění financování těchto změn dosud městem přijata nebyla," uvedl předkladatel návrhu, místostarosta města Česká Lípa Juraj Raninec. „Rádi bychom od počátku pořizování změn územního plánu měli systém, který je srozumitelný a spravedlivý ke všem žadatelům tak, aby všichni měli jasnou představu, co je v případě podání žádosti o pořízení změny územního plánu čeká," doplnil.

Pravidla, která připravil odbor rozvoje, majetku a investic ve spolupráci se stavebním úřadem, obsahují jednoduchý popis metody výpočtu částky, kterou jednotliví navrhovatelé uhradí městu Česká Lípa za pořízení příslušné změny územního plánu, přičemž závazek uhradit vynaložené náklady bude podmínkou pro zahájení pořizování každé takové změny územního plánu.

„Metoda pro rozúčtování nákladů za projektové a administrativní zpracování jednotlivých žádostí je srozumitelná, sjednocuje postup úřadu vůči všem případným žadatelům," komentovala vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic Jolana Nebřenská. Jak upřesnila, schválená metoda výpočtu výše úhrady za jednotlivé navrhované změny územního plánu vychází z principu dvou základních složek celkové úhrady.

První složkou je pevná částka ve výši pět tisíc korun na každou jednotlivou změnu územního plánu. Druhá složka potom odráží rozsah navrhované změny v ploše území ve vazbě na celkovou cenu projekčních a dalších nákladů na samotné pořízení změny územního plánu. Proto je vyjádřena součinem velikosti plochy dotčené navrhovanou změnou a jednotkovou cenou za pořízení navrhované změny územního plánu v ploše jednoho metru čtverečního.

Cena za pořízení navrhované změny územního plánu potom vždy vychází ze skutečné ceny projekčních prací, která vyplyne vždy z výběrového řízení na zpracovatele konkrétní změny.

„Změn vyvolaných potřebou samotného města Česká Lípa se pravidla netýkají, náklady na pořízení takových změn zcela pochopitelně nese jako iniciátor změny v celém rozsahu město Česká Lípa," řekl Raninec.

V České Lípě byl nový územní plán města přijat na podzim roku 2014. Radnice aktuálně již registruje čtyři žádosti o jeho změnu od soukromých subjektů. Sama pak připravuje dva vlastní návrhy na změnu územního plánu.