Většinu obrazů převzal ÚZSVM delimitačním protokolem od zaniklého okresního úřadu, zbývající část pak získal z odúmrtí.

Obrazy budou krášlit především provozní a společenské prostory zákupského zámku, z menší části se stanou také součástí veřejně přístupných prostor zámku. Jsou mezi nimi obrazy s názvem Bezděz, Horské lázně, Chalupy v Holanech, Klavírní virtuos, Krajina s jezerem a Bezdězem, Milenci, Okoř, Pohoří Beral nebo Žena v šátku. Účetní hodnota převedených položek byla vyčíslena na 43 690 korun.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Jde tedy o majetek po zemřelém, který nezanechal závěť a zemřel bez dědiců. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.
Zdroj: ÚZSVM